Asyl och civilrätt i fokus på andra EU-mötet

På onsdagen inleddes det andra informella ministermötet under det svenska Eu-ordförandeskapet. Den här gången är det 60 ministrar med inrikes, justitie- och migrationsfrågor under sitt ansvar som under tre dagar träffas på Älvsjömässan i södra Stockholm. Minst 300 delegater kompletterar den stora gruppen som ska förhandla frågor som migration, visering, kontroll av de yttre gränserna, straff- och civilrätt, polis-och tullsamarbete. Migrations- och civilrättsfrågor ingår i det så kallade Stockholmsprogrammet ett nytt femårsprogram som är tänkt att ersätta Haagprogrammet, som löper ut i år. Det är EU-kommissionen som har lämnat ut en utkast för fortsatta diskussioner

Migrationsminister Tobias Billströms tror att detta strategiska möte i Stockholm kommer att ta upp viktiga frågor som idag bara ligger på varje enskilt lands ansvar. Ett exempel är återvändandeprogram. Italien, Grekland och Spanien har uppmärksammats på sin hårda linje och uppmärksammade utvisningar av asylsökande.

Billström anser att det borde finnas mer samarbete mellan EU-länderna för att koordinera återtagande av asylsökande:

-Idealet skulle vara att vi skulle sätta fler återtagandeavtal för hela EU gentemot ett tredje land. Det är ju mycket bättre än att som idag springa runt alla 27 länder och försöka hitta olika möjligheter att söka avtal. Men vi är inte där igen. I Stockholmsprogrammet diskuteras bl.a.a frågan om återtagandesavtal

Det är klart att alla länder strävar efter att ha ett sånt gemensamt asylsystem som har tydliga regler på detta område, säger Billström.

Han tror också att dessa regler kommer att skapa en gemensam plattform och på det viset ska det inte finnas skäl för att tolka EU:s asylpraxis på olika sätt som idag. Men det är oundvikligt att systemet kommer att skilja mellan folk som har rätt eller inte rätt att få stanna i EU:

- Jag tror att vi alltid kommer att ha människor som återvänder även om vi skapar ett gemensamt europeiskt asylsystem. Det ligger i sakens natur i en reglerad invandring så finns alltid folk som inte uppfyller reglerna. När det gäller tidsutsträckning har vi alltid sagt upprepade gången att målet vad gäller att införa systemet till 2012 ligger fast. Regelverket ska vara klart 2010 och två år senare ska börja fungera. Den svenska ambitionen är att denna tidsplan ska hålla))).

Men om länder som Italien - som idag utvisar asylsökande utan att pröva deras begäran - fortsätter att driva en sådan politik utan hänsyn till de framtida gemmensama reglerna, vilka garantier kan då finnas för att asylsökandes rättigheter ska tryggas? Tobias Billström:

-Först och främst så bör man komma ihåg att uppfyllande av de villkor som EU:s lagstiftning ställer är en fråga för kommissionen. Det är kommissionens uppgift att se till att de enskilda medlemstataterna följer lagar och regler, både när det gäller asylproceduren och skyddsfrågorna, dvs. när ska man få asyl i EU. Jag tror det är viktig att hålla kursen på den frågan och se till att vi fortsätter att arbeta med att regelverket ska vara så likvärdiga som möjligt och man ska stå för de internationella konventioner som har skrivit under i EU.

Den individuella integriteten hos människor ligger som första punkt i justitieminister Beatrice Asks agenda under det pågående EU-ministermötet i Stockholm.

Beatrice Ask säger att hon både EU-medborgare och asylsökande borde utnyttja sina grundläggande rättigheter när de befinner sig på besök i ett annat EU-land eller är asylsökande.

För att bekämpa den alltmer internationella brottsligheten, t ex narkotibrott, terrorism och människohandel, bör samarbetet och samordningen mellan dessa myndigheter följa tydliga regler, säger hon.  Det finns påtagliga brister i det nuvarande systemet som bör rättas till:

-När det gäller informationsutbytet mellan brottsbekämpande myndigheter så är det en stor fråga med många oklara detaljer. En viktig aspekt som man måste reda ut är hur länge personuppgifter ska få lagras och hur de ska få användas och också vilken typ av uppgifter man får spara. Vi har ju regler för i det svenska dataregistret, och jag utgår att vår position ska vara ungefär den typen av regelverk också på den europeiska nivån. Men det får man diskutera)))

Men kan man lita på länder som har haft ett annat system och praxis? Beatrice Ask menar att systemet grundar sig på att länderna litar på varandra och har ett ömsesidig förtroende. Det finns en del kritiska röster som tror att det finns för många risker i ett system som i stället för att skydda individens integritet kan utnyttjas av hänsyslösa poliser eller myndihgheter inom EU. Beatrice Ask:

-Är det så att man ska skicka iväg information eller är det så att man kan delge under vissa premisser. Det finns olika modeller på hur ska man samarbeta, det är också det som måste ligga i den här diskussionen vi ska ha. Jag tror dock att de som är kritiska nu, borde vara bekymrade över sin egen inställning därför att det är det som vi måste göra, diskutera igenom vad som är det rimligt och vad som inte är rimligt. För ska vi t ex arbeta med att bekämpa människohandel, narkotikahandel och den här typen av internationell brottslighet, då är vi tvingade att se till att poliser, åklagare och andra samarbetar. Om de inte kan informera varandra om vad de vet, då blir det väldigt svårt att lösa de här brotten.

En viktig punkt för att samverkan och informationsutbyte ska fungera på rätt sätt är ett program där en tredjedel av EU:s poliser och hälften av åklagarna ska få utbildning i samarbetsfrågor de närmaste åren.

Reporter: Alberico Lecchini