JO-kritik mot satsning på "synliga" poliser

Fler poliser ute på fältet, har varit de senaste årens stridsrop från både politiker och polisledning. Såväl justitieminister Beatrice Ask som den högsta polisledningen har undertrukit behovet av att synas på gator och torg. Men alla är inte lika imponerade av den här utvecklingen. Hos Justitieombudsmannen JO befarar man att annat polisarbete blir lidande. Det finns skäl för oron, säger chefs-JO Mats Melin.

-Därför att jag under flera års tid har sett så många exempel på att den brottsutredande verksamheten inte fungerar tillräckligt väl och att så många brottsanmälningar inte utreds rättssäkert, snabbt och effektivt. Och då har jag fått ett intryck av att politiker och polisens ledning ensidigt förefaller prioritera den ordningspolisiära verksamheten, det vill säga synlig polis ute på gator och torg, säger Mats Melin.

Ytterligare bevis för hur stora de här problemen är fick Mats Melin när han nyligen granskade nästan 1.200 anmälda bedrägeriärenden vid en rotel i Stockholm.

I 90 procent av ärendena hade ingen åtgärd alls vidtagits under ett års tid eller mer.

Han kallade resultatet av granskningen det mest nedslående som han sett under sina sex år som chefs-JO.

Bilden av att det inte satsas tillräckligt på utredningsverksamheten förstärks, enligt Mats Melin, av innehållet i de regleringsbrev som kommer från regeringen och i polisens egna styrdokument.

- Den överskuggande prioriteringen i samtliga de här styrdokumenten är, enligt min uppfattning, att den förstärkning som nu sker av polisen, den förstärkningen sker i första hand i yttre tjänst, säger Mats Melin.

När Beatrice Ask tillträdde som justitieminister efter valet 2006 var också hennes första löfte att skapa större trygghet för medborgarna, och det skulle ske inte minst genom att poliser ska synas på gator och torg.  Stockholmspolisens stora satsning på fler närpoliskontor är ett uttryck för det.

Och även om närpoliserna har viktiga uppgifter, kanske det är annat som skapar verklig trygghet och förtroende hos medborgarna, säger Mats Melin.

- Möjligheten att anmäla underlättas på ett sätt kan man säga av satsningen på närpoliser. Sedan har närpolisen andra viktiga och bra uppgifter att fullfölja också. Men det viktiga för den enskilde medborgaren det tror jag är att när man väl gjort en polisanmälan att man också får ett intryck av att polisen tar saken på allvar och åtminstone försöker utreda vad som inträfffat, säger chefs-JO Mats Melin.

Den person som drivit den kraftiga utökningen av lokala poliskontor i Stockholm är länspolismästare Carin Götblad. Hon var inte tillgäng för en kommentar på onsdagen, men hennes pressekretare Andreas Fahlén säger så här om hur man inom polisledningen i Stockholm har reagerat på den kraftiga kritiken från JO.

- Vi tar till oss av JO:s kritik med samtidigt kan vi konstatera att JO:s beskrivning när han gjorde sin senaste inspektion gällde hur det såg ut för ett år sedan. Sedan dess har vi vidtagit vissa åtgärder för att komma till rätta med de här problemen som vi framför allt har haft inom bedrägeriområdet.

- Det är klart att vi hela tiden måste se över balansen mellan yttre verksamhet och utredningsarbete. men för oss startar utredningsarbetet redan ute på gatan. Så fler personer i yttre tjänst innebär att personalen får med tid på sig att vidta de här första utredningsåtgärderna på plats. Så man kan inte se att man bara väler det ena eller det andra, säger Andreas Fahlén vid Länspolisen i Stockholm.

Reporter Anders Ljungberg, SR International. Publicerat 24/2 2009.

FAKTA:

Justitieombudsmannen: Myndighet som på riksdagens uppdrag kontrollerar att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och regler. I första hand verkar JO som en klagomur för medborgarna men tar också åtskilliga egna initiativ.