Barnutredningar tar för lång tid

2:10 min

Kommunernas utredningar om utsatta barn tar för lång tid. I tre av fyra kommuner tar de längre tid än fyra månader, vilket enligt socialtjänstlagen bara får ske i undantagsfall.

– Det är allvarligt därför att det är barn som far illa. Det är de barnen som så småningom kommer till våra verksamheter, till våra familjehem och våra institutioner. Och går det för lång tid från att man upptäcker missförhållanden till att du gör någonting åt det, så blir de skador som de utsätts för större, säger Claus Forum, chef för företaget Humana, som jobbar med personlig assistans, och som tillsammans med Rädda Barnens ungdomsförbund gjort studien Barnbarometern.

Socialtjänstlagen anger, förvisso med viss undantagsmöjlighet, att utredningar som rör barn ska hanteras skyndsamt och ska vara slutförda inom fyra månader. Men hela tre av fyra granskade 161 kommuner uppger att det under de senaste två åren förekommit att det tagit längre tid än fyra månader att bli färdiga med barnutredningarna, visar rapporten.

Orsaken till att bristerna är så allvarliga beror på att många socialtjänster helt enkelt har för mycket att göra, säger Claus Forum.

– Socialtjänstens grundläggande arbetsvillkor är inte goda i dagens Sverige. Förutom att man hela tiden måste jobba med sin interna kompetens, så måste man också få nödvändiga resurser för att kunna följa lagen, och för att undvika att barn i utsatta situationer far ännu mer illa, eller det går längre tid innan man kommer till skott med de åtgärder som man måste sätta in, säger han.

Studien visar också att det finns andra faktorer som fördröjer socialförvaltningarnas utredningstider. Till exempel att barn- och ungdomspsykiatrin, polisen och skolan tar för lång tid på sig att lämna över de underlag som socialtjänsten behöver för att slutföra sin utredning. Svaren ger anledning till att ytterligare fokusera på att åstadkomma en markant bättre samverkan mellan olika samhällsaktörer när barn befinner sig i en utsatt situation, säger Claus Forum.

– Det är ett samhällsproblem som vi alla bör ta på allvar. Det är det som vi vill ha ljus på, det är det som vi vill diskutera med alla som vill att det ska bli bra för barn i Sverige, säger Claus Forum, chef för företaget Humana, som jobbar med personlig assistans inom vård och omsorg.