Anders Wallner, Miljöpartiet:

Radio Sweden bad riksdagspartiernas partisekreterare svara på en rad frågor inför riksdagsvalet.

Flyktingkrisen i världen förvärras. Bör reglerna för att få asyl i Sverige ändras på något sätt?   

Ja. Miljöpartiet arbetar för att det ska bli lättare att komma till Sverige, oavsett om du kommer hit för att söka asyl, arbeta, studera/forska eller för att förenas med din familj. Det måste finnas lagliga vägar för asylsökande att ta sig till Europa.

Det bor uppskattningsvis 10 000 – 35 000 papperslösa i Sverige. Bör deras rättigheter till exempelvis sjukvård eller skola förändras på något sätt?  

Ja. Miljöpartiet har den här mandatperioden drivit igenom rätt till skolgång för papperslösa barn samt kraftigt utökad rätt till subventionerad hälso- och sjukvård genom att förhandla med regeringen. Vi vill nu ta nästa steg och genomföra vård efter behov på helt lika villkor. Vi vill också att personer, som inte kan avvisas på grund av omständigheter de inte själva kan rå över, ska få uppehållstillstånd efter två år.

I december 2008 blev det lättare att arbetskraftsinvandra till Sverige. Bör reglerna skärpas igen?  

Nej. Miljöpartiet kommer aldrig att göra det svårare för människor att ta sig till Sverige. Vi vill istället stärka migranters rättigheter på arbetsmarknaden för att stoppa oseriösa arbetsgivare som bryter mot reglerna.

Vilken enskild åtgärd under kommande mandatperiod anser ni skulle göra mest nytta för att hjälpa fler nyanlända in på arbetsmarknaden?

Miljöpartiet vill stärka insatserna för nyanlända och förbättra boendesituationen under den första tiden i Sverige. Flerspråkighet ska räknas som en kompetens. Vi vill att nyanlända tidigare ska få kontakt med skola och vård samt möjlighet att söka jobb.  

Många högutbildade invandrare får inte de arbeten som de är utbildade för. Vad tänker ni göra för att fler ska kunna få det?

En förstärkning av arbetet med validering av utländsk utbildning och arbetslivserfarenhet behövs. För att få en mer effektiv arbetsförmedling vill vi också att fler fristående, specialiserade aktörer ska få konkurrera med Arbetsförmedlingen. Det behövs också aktiva åtgärder mot diskriminering på arbetsmarknaden och fler aktörer behöver få möjlighet att driva diskrimineringsmål i domstol.  

På många håll har många invandrare som fått jobb eller asyl i Sverige svårt att hitta bostad. Vad råder ni dem att göra för att få någonstans att bo?

Miljöpartiet vill ändra lagen så att kommuner inte ska kunna säga nej till att ta emot flyktingar. Miljöpartiet värnar rätten till eget boende för asylsökande. Vi vill bland annat införa en boendeersättning för asylsökande som väljer eget boende och höja dagersättningen till asylsökande. Generellt arbetar vi för en omfattande nyproduktion av hyresbostäder som människor har råd att efterfråga.  

Hur ska man öka tillgången på bostäder i kommuner med stor bostadsbrist?

Ny och förstärkt infrastruktur för kollektivtrafik och kompletterad bebyggelse i anslutning till spårstationer. Det gör det mer attraktivt att bygga samt ökar förutsättningarna att bo och verka i fler områden. För att komma till rätta med den akuta bristen på studentbostäder har vi föreslagit ett krispaket med bland annat statlig medfinansiering liknande den som finns för äldrebostäder. 

Svenska elever tappar i internationella kunskapstester. Hur ska man vända den trenden?

Att ge varje elev mer tid med sina lärare är det som enskilt gör mest skillnad för att den enskilde eleven ska klara skolans kunskapskrav. Då måste kraven på administration i skolan minska och fler vuxna i skolan anställas. Vi vill ge eleverna sina lärare tillbaka.  

Det finns skolor i Sverige där inte ens hälften av eleverna har behörighet att söka till gymnasiet när de går ut nian. Vad tänker ni göra för att inga skolor ska ha det så om fyra år?

Lärare behöver få ordinationsrätt för särskilt stöd. Stödet måste komma så tidigt som möjligt och inte som i dag ofta i slutet av skolgången. Genom höjda lärarlöner, ökad bemanning inom elevhälsan och fler speciallärare och specialpedagog kommer fler elever att få det stöd som behövs för att nå målen i skolan.  

Många invandrare har en låg pension eftersom de inte jobbat alls eller bara en del av sitt arbetsliv i Sverige. Vad tänker ni göra för att hjälpa de fattigaste pensionärerna?

I vår budget föreslår vi en höjning av takbeloppet i bostadsbidraget med 140 kronor.  

Skattetrycket har sjunkit de senaste åren. Bör skatterna fortsätta sänkas långsiktigt eller bör de höjas på längre sikt?   

Miljöpartiet höjer skatterna på det som smutsar ner miljön; koldioxidskatt, flygskatt och lastbilsskatt. Vidare föreslår vi en höjning med 30 kronor av skatten på inkomster över 40 000 kronor i månaden. Tjänar man mer än 45 000 kronor i månaden blir höjningen 150 kronor. Andra grupper får mindre skatt med vår politik, som människor som driver småföretag, så det går inte att säga bara "höja" eller "sänka".  

Vad kan man göra  för att minska romernas misstro mot den svenska staten efter Skånepolisens registrering av romer?

Alliansregeringen har påbörjat arbetet med en vitbok om historisk diskriminering av romer. Det räcker inte. Arbetet måste vara oberoende och även kartlägga dagens diskriminering. Därför föreslår vi att en oberoende granskningskommission ska tillsättas. Vi vill också se över läromedlen i skolan så att de även inkluderar romsk historia i undervisningen.  

Är ert parti feministiskt?   

Ja. Miljöpartiet de gröna har varit ett feministiskt parti sedan vi bildades. Vår jämställdhetspolitik bygger på en antirasistisk feminism och insikten om att olika maktordningar - som etnicitet, sexuell läggning, klass, funktionsuppsättning och ålder samverkar.  

(En del av svaren är redigerade, av utrymmesskäl)