Aron Etzler, Vänsterpartiet:

Radio Sweden bad riksdagspartiernas partisekreterare svara på en rad frågor inför riksdagsvalet.

Flyktingkrisen i världen förvärras. Bör att reglerna för att få asyl i Sverige bör ändras på något sätt?  

Ja. Ingen skall avvisas till länder där det råder väpnad konflikt. Lagen måste ses över så att kvinnors och hbt-personers asylskäl får den tyngd de bör ha. Begreppet "synnerligen ömmande omständigheter" har tolkats mycket snävt och bör bytas ut mot "särskilt ömmande omständigheter", oavsett ålder. Vi vill också att EU skapar lagliga vägar in i Europa för asylsökande.

Det bor uppskattningsvis 10 000 – 35 000 papperslösa i Sverige. Tänker ni verka för att deras rättigheter (t ex rätt till sjukvård eller skola) förändras på något sätt? 

Ja. Papperslösa ska ha samma rätt till vård och skola som andra i Sverige. Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet. Därför ser Vänsterpartiet ingen anledning att inskränka omfattningen av den vård papperslösa har rätt till. Polisen ska inte få hämta papperslösa i skolor och på sjukhus. Så länge skolor och sjukhus inte är en fredad zon finns en risk att de berörda barnen och deras föräldrar inte vågar utnyttja rätten till vård och utbildning av rädsla för ett gripande på sjukhuset, i skolan eller på väg till eller från skolan.  

I december 2008 blev det lättare att arbetskraftsinvandra till Sverige. Bör reglerna skärpas igen? 

Går inte att svara ja eller nej. Arbetskraftsinvandringen är positiv för Sverige och bidrar till vårt lands utveckling. Men med nuvarande regelverk är det alldeles för enkelt för oseriösa arbetsgivare att utnyttja utländsk arbetskraft. Gör anställningserbjudandet juridiskt bindande, skärp kontrollerna av arbetsgivarna både före och efter tillståndsgivningen och inför kännbara sanktioner för arbetsgivare som bryter mot ingångna avtal.

Vilken enskild åtgärd under kommande mandatperiod skulle göra mest nytta för att hjälpa fler nyanlända in på arbetsmarknaden?

Det viktigaste för att minska arbetslösheten bland invandrare är att minska arbetslösheten överhuvudtaget - vi måste ha en politik för full sysselsättning. Därför ligger tyngdpunkten i vår ekonomiska politik på att öka sysselsättningen i både privat och offentlig sektor genom investeringar i bl.a. bostadsbyggande, grön infrastruktur och fler anställda i välfärdssektorn.  

Många högutbildade invandrare får inte de arbeten som de är utbildade för. Vad tänker ni göra - om något - för att fler ska kunna få det?

För att bättre ta till vara de erfarenheter och resurser invandrare har med sig till Sverige, krävs bättre system för validering av både teoretiska och praktiska kunskaper och bättre möjligheter att komplettera tidigare kunskaper och erfarenheter. Vänsterpartiet vill både öka och bredda utbudet av kompletteringsutbildningar.

På många håll har många invandrare som fått jobb eller asyl i Sverige svårt att hitta bostad. Vad råder ni dem att göra för att få någonstans att bo?  

Vi vill lagstifta om att alla kommuner ska vara skyldiga att ta emot flyktingar. För individens del innebär en bindande lagstiftning om kommunmottagande att ett erbjudande om boende i en kommun och påbörjande av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser följer direkt på att uppehållstillstånd beviljas. Däremot ska inga inskränkningar göras vad gäller rätten att själv välja bostadsort.  

Vad ska göras för att öka tillgången på bostäder i kommuner med stor bostadsbrist?

Staten måste ta ansvar för att få bort bostadsbristen. Det ska byggas 40 000 nya bostäder om året i tio år framåt. Minst hälften ska vara hyresrätter. Vi föreslår därför att det införs ett statligt investeringsstöd för byggande av miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror. Även dagens bostadsbestånd måste rustas upp och energieffektiviseras. Det skall finnas kommunala bostadsförmedlingar så att man kan få en bostad utan att ha speciella kontakter.  

Svenska elever tappar i internationella kunskapstester. Hur kan man vända den trenden?  

Mer pengar måste satsas på skolan och vi har framförallt föreslagit att det ska anställas 6 000 nya lärare, för att kunna ge varje elev ett bättre stöd.  

Det finns skolor i Sverige där inte ens hälften av eleverna har behörighet att söka till gymnasiet när de går ut nian. Vad tänker ni göra för att inga skolor ska ha det så om fyra år?

Vi vill ta bort möjligheten att driva skolor som företag med vinstintresse. Eleverna ska kunna lita på att den skola som ligger närmast hemmet har goda förutsättningar att ge eleverna den kunskap de har rätt till. Det krävs också att staten tar tillbaka huvudansvaret för skolorna från kommunerna. Pengarna skulle då bättre kunna fördelas efter skolornas och elevernas behov.

Många invandrare har en låg pension eftersom de inte jobbat alls eller bara en del av sitt arbetsliv i Sverige. Vad tänker ni göra för att hjälpa de fattigaste pensionärerna?

Vänsterpartiet tycker att man ska betala lika stor skatt vid lika stor inkomst. Den orättvisa beskattningsklyftan mellan löntagare och pensionärer måste slutas. I vår budgetmotion föreslår vi att skatten sänks för de pensionärer som har lägst inkomster. Förslaget innebär att alla med pensioner på upp till 16 000 kronor i månaden får sänkt skatt. För de med pension upp till 12 000 kronor tas hela skatteklyftan bort. Om man har en pension på 12 000 kronor så innebär förslaget en skattesänkning med ca 300 kronor per månad. Vid 14 000 kronor bli skattesänkningen 170 kronor. 

Skattetrycket har sjunkit de senaste åren. Bör skatterna fortsätta sänkas långsiktigt eller bör de höjas på längre sikt? 

Vi vill ha högre skatteintäkter än idag, så att vi kan satsa på att skapa fler jobb, på kvalitetshöjningar i välfärden och på investeringar i bostäder och infrastruktur. Framför allt är det företag och höginkomsttagare som får höjd skatt.  

Vad föreslår ni ska göras för att minska romernas misstro mot den svenska staten efter Skånepolisens registrering av romer?   

Vänsterpartiet vill att en granskningskommission utreder vad regeringen känt till om polisens registrering av romer. Vi vill också ge Diskrimineringsombudsmannen, DO, resurser att granska inte bara företag utan även samhällets institutioner. 

Är ert parti feministiskt?  

Ja. Det betyder att vi vill att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha lika rättigheter och möjligheter. Att vara feminist är att erkänna att det finns en könsmaktordning och att vilja avskaffa den. Vår feministiska politik genomsyrar alla våra politiska förslag och syftar till att vi ska uppnå jämställdhet. 

(En del av svaren är redigerade, av utrymmesskäl)