Nina Larsson, Folkpartiet:

Radio Sweden bad riksdagspartiernas partisekreterare svara på en rad frågor inför riksdagsvalet.

Flyktingkrisen i världen förvärras. Bör reglerna för att få asyl i Sverige bör ändras på något sätt?  

Ja. Vi vill att EU inför möjligheten att få visum på ambassad för den som vill söka asyl. Kritik från FN:s flyktingorgan UNHCR och FN:s tortyrkommitté ska vägleda svensk asylprövning. Särskild hänsyn ska tas till barns asylskäl och ensamkommande barn ska särskilt värnas. Avvisningar och utvisningar från Sverige ska utvärderas och kvalitetsgranskas.

Det bor uppskattningsvis 10 000 – 35 000 papperslösa i Sverige. Tänker ni verka för att deras rättigheter t ex till sjukvård eller skola förändras på något sätt?  

Går inte att svara ja eller nej. Så länge man befinner sig här ska man ha tillgång till skolgång och sjukvård och skyddas mot exploatering. Folkpartiet i regeringen har genomfört laglig rätt för alla papperslösa barn att gå i skolan, och samma rätt till hälso- och sjukvård och tandvård som asylsökande, som gäller från 1 juli 2013. För tillfället driver vi inte några ytterligare förändringar, men är naturligtvis uppmärksamma på hur de nya reglerna fungerar i praktiken.  

I december 2008 blev det lättare att arbetskraftsinvandra till Sverige. Bör reglerna skärpas igen?

Nej.

Vilken enskild åtgärd under kommande mandatperiod anser ni skulle göra mest nytta för att hjälpa fler nyanlända in på arbetsmarknaden?

Fortsatt fokus på jobb och kunskaper i svenska samt bättre validering av tidigare kunskaper.

Många högutbildade invandrare får inte de arbeten som de är utbildade för. Vad tänker ni göra för att fler ska kunna få det?

Det är viktigt att vi tar tillvara på den kompetens som kommer till Sverige. Därför är snabba insatser för att validera kunskap och erfarenhet mycket viktiga. Kunskaper i svenska, instegsjobb och nystartsjobb är viktiga vägar in på arbetsmarknaden, som skulle kunna användas i än högre utsträckning än vad som är fallet idag. 

På många håll har många invandrare som fått jobb eller asyl i Sverige svårt att hitta bostad. Vad råder ni dem att göra för att få någonstans att bo?

Precis som alla andra måste nyanlända fundera över sina behov och önskemål; var jobben finns, hur långt man är beredd att jobbpendla, hur långsiktigt boende man behöver, till exempel om man har barn och önskar stabilitet eller om man tvärtom vill vara flexibel.  

Hur ska man öka tillgången på bostäder i kommuner med stor bostadsbrist?

Minskat regelkrångel för ökad konkurrens och pressade bygg- och boendekostnader.  Förmå kommunerna att bedriva en mer aktiv markpolitik (utan tillgänglig mark blir inga hus byggda). Verka för att få till stånd flyttkedjor, till exempel genom att det byggs fler trygghetsboenden och andra bostäder anpassade för äldre.  

Svenska elever tappar i internationella kunskapstester. Hur ska man vända den trenden?

Duktiga lärare är allra viktigast för att höja resultaten. Därför satsar vi på högre lärarlöner, ny lärarutbildning med högre krav, särskilda satsningar på vidareutbildning av verksamma lärare, fler speciallärare och minskad administration för lärare. Vii vill också förstatliga skolan för att höja yrkets status.  

Det finns skolor i Sverige där inte ens hälften av eleverna har behörighet att söka till gymnasiet när de går ut nian. Vad tänker ni göra för att inga skolor ska ha det så om fyra år?

Vi vill göra den offentliga skolan statlig igen, så att alla elever får samma chans var i landet de än bor. Vi har också infört utökad undervisningstid i svenska med tre timmar i veckan för nyanlända elever i hela grundskolan. Dessutom vill vi införa rätt till sommarskola och förlängd skolplikt med ytterligare ett år för de elever som saknar behörighet till gymnasieskolan.

Många invandrare har en låg pension eftersom de inte jobbat alls eller bara en del av sitt arbetsliv i Sverige. Vad tänker ni göra för att hjälpa de fattigaste pensionärerna?

För den som inte bott tillräckligt länge i Sverige för att få full garantipension finns möjlighet att ansöka om äldreförsörjningsstöd. Maximalt kan man få 11 553 kronor per månad, beroende på om man är samboende eller inte och vilka boendekostnader man har.  För de pensionärer som har lägst inkomst har vi höjt bostadstillägget. Vi har också sänkt skatten på pensioner totalt fem gånger sedan 2006, och skattesänkningen är störst för pensionärer med lägst pension. Vi vill fortsätta sänka skatten på pensioner när det finns utrymme.  

Skattetrycket har sjunkit de senaste åren. Bör skatterna fortsätta sänkas långsiktigt eller bör de höjas på längre sikt?   

Fortsätta sänkas. Under de närmaste åren är reformutrymmet mycket begränsat, så vi utlovar inga stora skattesänkningar. På längre sikt är det dock viktigt att gå vidare med skattesänkningar som skapar jobb och uppmuntrar till investeringar och företagande, vilket i sin tur stärker tillväxten och ger skattepengar tillbaka till välfärd.  

Vad behövs göras för att minska romernas misstro mot den svenska staten efter Skånepolisens registrering av romer?

Det behövs fortsatt kraftsamling mot antiziganism och därför är det positivt att regeringen tillsatt en kommission mot antiziganism. Vidare måste andra insatser fortsätta såsom regeringens strategi för romsk inkludering. Det handlar om att öppna dörrarna för fler romer till utbildning och arbetsmarknad och det handlar om insatser inom t.ex. socialtjänsten. Även Datainspektionens uppdrag att undersöka om det förekommer olaglig registrering av romer eller personer av annat etniskt ursprung inom socialtjänsten och bostadsmarknaden spelar en viktig roll. Vidare måste Vitboken om övergrepp och kränkningar av romer under svenskt 1900-tal lyftas fram.

Är ert parti feministiskt?  

Ja. Den liberala feminismen tar sikte på kvinnors och mäns lika rätt till frihet, ansvar och makt. Det handlar om att frigöra individen genom att bekämpa normer och värderingar som begränsar oss.  

(En del av svaren är redigerade, av utrymmesskäl)