Michael Arthursson, Centerpartiet:

Radio Sweden bad riksdagspartiernas partisekreterare svara på en rad frågor inför riksdagsvalet.

Flyktingkrisen i världen förvärras. Bör reglerna för att få asyl i Sverige bör ändras på något sätt?   

Ja. Vi verkar för att utländska medborgare ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands, vilket skulle motverka att skyddsbehövande behöver ta sig till Sverige via olagliga eller livsfarliga vägar. 

Det bor uppskattningsvis 10 000 – 35 000 papperslösa i Sverige. Tänker ni verka för att deras rättigheter t ex till sjukvård eller skola förändras på något sätt?  

Ja. Vi tror på människors lika rätt och värde och anser att den som är sjuk ska få vård, oavsett varifrån personen kommer.

I december 2008 blev det lättare att arbetskraftsinvandra till Sverige. Bör reglerna skärpas igen?

Nej. Arbetskraftsinvandring är mycket positivt för Sverige. Vi vill utveckla lagstiftningen om arbetskraftsinvandring ytterligare, exempelvis genom att underlätta för utländska studenter. Idag är arbetskraftsinvandrare låsta till ett visst yrke, och måste söka nytt arbetstillstånd om de byter arbetsgivare eller yrke under de två första åren. Vi vill slopa detta krav.

Hur kan man hjälpa fler nyanlända in på arbetsmarknaden?

Att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden genom att göra det billigare och enklare att anställa unga och nyanlända.  

Många högutbildade invandrare får inte de arbeten som de är utbildade för. Vad tänker ni göra för att fler ska kunna få det?

Den största utmaningen är att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Vi vill reformera Arbetsförmedlingen, öppna upp för fler aktörer och införa en jobbpeng där den arbetssökande själv får möjlighet att välja arbetsförmedlare. 

På många håll har många invandrare som fått jobb eller asyl i Sverige svårt att hitta bostad. Vad råder ni dem att göra för att få någonstans att bo?

Det bästa man kan göra på kort sikt är att ställa sig i bostadskö, att spara till kontantinsats för att i framtiden kunna köpa bostad och att söka efter andrahandslägenheter.  

Hur ska man öka tillgången på bostäder i kommuner med stor bostadsbrist?

Vi behöver lägre byggkostnader. För det krävs mer konkurrens eftersom det leder till ett mer kostnadseffektivt industriellt byggande, men även regelförenklingar och kortare handläggningstider. Vi föreslår ett avdragsgillt bospar för unga så att dessa kan spara till ett eget boende längre fram, lägre flyttskatter för att människor inte ska sitta kvar i samma bostad och en friare hyressättning, i kombination med en stark besittningsrätt och ett skydd mot plötsliga hyreshöjningar.

Svenska elever tappar i internationella kunskapstester. Hur ska man vända den trenden?

Lärare är nyckeln till att eleverna ska nå kunskapsmålen. Stärk lärare och rektorers ledarskap genom olika utbildningsinsatser. Den nationella satsningen på karriärtjänster innebär löneökningar för riktigt bra lärare. Lektorer och förstelärare är karriärvägar som bidrar till ökad kvalitet, större attraktivitet för läraryrket och möjligheter för elever att möta professionella lärare. Kompetensutveckling, karriärtjänster, kontakt med forskningsvärlden och övriga näringslivet är sätt att höja lärarna.  

Det finns skolor i Sverige där inte ens hälften av eleverna har behörighet att söka till gymnasiet när de går ut nian. Vad tänker ni göra för att inga skolor ska ha det så om fyra år?

Vi tycker att det är viktigt med tidigt stöd till de elever som behöver det. Därför har vi också jobbat för fler speciallärare, en tioårig grundskola och satsningar på just stöd och uppföljning tidigare. Lågstadielyftet (satsning i vårbudgeten, med mindre klasser, fler speciallärare och fler lågstadielärare) ger kommuner och friskolor resurser att lyfta kvalitén.

Många invandrare har en låg pension eftersom de inte jobbat alls eller bara en del av sitt arbetsliv i Sverige. Vad tänker ni göra för att hjälpa de fattigaste pensionärerna?

Centerpartiet verkar för att pensionen höjs för de pensionärer som enbart har garantipension. Bostadstillägget som höjts med 340 kronor riktar sig till och stöttar pensionärer med lägst marginaler. Män har generellt en högre pension än kvinnor. Där­för är det fler kvinnor än män som har garantipension. Centerpartiet kommer, utan att ändra pensionssystemets ramverk, fortsätta verka för ett mer jämställt pensionssystem.  

Skattetrycket har sjunkit de senaste åren. Bör skatterna fortsätta sänkas långsiktigt eller bör de höjas på längre sikt?   

Fortsätta sänkas. Vi prioriterar att sänka skatten på jobbskapande åtgärder, till exempel sänkta arbetsgivaravgifter

Vad föreslår ni ska göras för att minska romernas misstro mot den svenska staten efter Skånepolisens registrering av romer?  

Polisen måste arbeta med sitt värdegrundsarbete. De etiska värderingarna ska sitta i varje polisanställds ryggrad. Särskilt viktigt är arbetet för att försöka återupprätta den romska befolkningens förtroende för svensk polis. Varje länspolismästare har fått uppmaningen att bjuda in lokala romska företrädare för att lyssna och ha dialog. Denna måste fortgå.  

Är ert parti feministiskt?   

Ja. Feminism handlar om att försvara rätten och friheten att vara den man är. I ett ojämställt samhälle begränsas vars och ens frihet. I ett liberalt samhälle behandlas vi utifrån de individer vi är, inte utifrån vilket kön vi har. Våra gemensamma system måste därför vara så uppbyggda att flickor och pojkar, kvinnor och män, har samma möjligheter. 

(En del av svaren är redigerade, av utrymmesskäl)