Acko Ankarberg Johansson, Kristdemokraterna:

Radio Sweden bad riksdagspartiernas partisekreterare svara på en rad frågor inför riksdagsvalet.

Flyktingkrisen i världen förvärras. Bör reglerna för att få asyl i Sverige bör ändras på något sätt?  

Ja, det måste finnas bättre möjligheter att ta sig till Europa på laglig väg. Därför vill vi införa möjligheten att ansöka om ett nödvisum innan inresa till EU och Sverige.

Det bor uppskattningsvis 10 000 – 35 000 papperslösa i Sverige. Tänker ni verka för att deras rättigheter t ex till sjukvård eller skola förändras på något sätt?

Går inte att svara ja eller nej. Vi har genomfört en lång rad förbättringar för papperslösa i Sverige. Bland annat papperslösas rätt till vård och att barn som vistas i landet utan tillstånd har samma rätt till utbildning som barn som är bosatta i landet. Dessa två lagar antogs av regeringen på Kristdemokratiskt initiativ den 1 juli 2013.  

I december 2008 blev det lättare att arbetskraftsinvandra till Sverige. Bör reglerna skärpas igen?

Går inte att svara ja eller nej. Kristdemokraterna välkomnar initiativ på Europanivå, såsom införandet av ett kombinerat arbets- och uppehållstillstånd, ett "EU Blue Card" som gäller för kvalificerad arbetskraft från länder utanför EU. Men efterfrågan på arbetskraft måste vara styrande och inte om personen bedöms som högkvalificerad eller ej.

Vilken enskild åtgärd under kommande mandatperiod skulle göra mest nytta för att hjälpa fler nyanlända in på arbetsmarknaden?

Det tar i dag för lång tid för validering av utländska betyg och intyg. Vi vill påskynda denna process. Det är inte acceptabelt att exempelvis personer som har läkarexamen och vill validera sin utbildning idag endast kan göra det två gånger per år.  

Många högutbildade invandrare får inte de arbeten som de är utbildade för. Vad tänker ni göra för att fler ska kunna få det?   

Påskynda valideringsprocessen. Förbättra svenska för invandrade och göra den mer individanpassad utifrån invandrarnas utbildningsnivå och yrke. Sedan ska vi fortsätta göra det enklare att starta och låta företag växa och därigenom anställa invandrare som behov i produktionen.  

På många håll har många invandrare som fått jobb eller asyl i Sverige svårt att hitta bostad. Vad råder ni dem att göra för att få någonstans att bo?

Kristdemokraternas bostadspolitik utgår från den enskilda människans ansvar, möjligheter och skyldigheter. Rätten till ägande måste tillgodoses, samtidigt som samhället behöver garantera en solidarisk bostadspolitik där alla har rätt till ett gott och tryggt boende. Sedan 2006 har kristdemokraterna aktivt arbetat för att öka bostadsbyggandet. Vi har sänkt skatten för bostadssektorn, öppnat upp för en mer flexibel hyressättning som ökar rörligheten på bostadsmarknaden. Vi har gjort det lättare att hyra ut en del av bostaden till någon annan.  

Vad ska göras för att öka tillgången på bostäder i kommuner med stor bostadsbrist?

Sänka kostnaderna för att bygga nytt. Förenkla regelverket. Förbättra planeringen så att det går fortare från idé till färdigt hus.  

Svenska elever tappar i internationella kunskapstester. Hur ska man vända den trenden?

Duktiga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas resultat. Skickliga lärare ska därför ha en god löneutveckling under yrkeskarriären. Vi vill också fortsätta arbetet med att prioritera bland lärares uppgifter och ansvar för att frigöra tid för mer lärarledd ämnesundervisning.  

Det finns skolor i Sverige där inte ens hälften av eleverna har behörighet att söka till gymnasiet när de går ut nian. Vad tänker ni göra för att inga skolor ska ha det så om fyra år?

Vi vill införa sommarskola för de elever som inte når upp till kunskapskraven. Minska klassernas storlek, vilket ger mer tid till varje elev. Satsa på skolor i utsatta områden genom att rekrytera bra lärare dit med hjälp av högre lön.  

Många invandrare har en låg pension eftersom de inte jobbat alls eller bara en del av sitt arbetsliv i Sverige. Vad tänker ni göra för att hjälpa de fattigaste pensionärerna?

Vi har under våra åtta år vid makten sänkt skatten för pensionärer fem gånger. KD föreslår bland annat också höjt äldreförsörjningsstöd och särskilt bostadstillägg till pensionärer. Extra stort jobbskatteavdrag för personer över 65 år. Höjd bostadskostnadsgräns för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Fritt val inom äldreomsorgen.

Skattetrycket har sjunkit de senaste åren. Bör skatterna fortsätta sänkas långsiktigt eller bör de höjas på längre sikt?  

Fortsätta sänkas. Vi har inga stora förslag på skattesänkningar under kommande mandatperiod. På längre sikt, och när det statsfinansiella läget tillåter det, kan skatterna sänkas först och främst för pensionärer för att skapa ökad frihet för den enskilde, förbättra företagandet och tillväxten och möta den globala konkurrensen. 

Vad ska göras för att minska romernas misstro mot den svenska staten efter Skånepolisens registrering av romer?   

I februari i år lanserade regeringen sin strategi för romsk inkludering för tiden fram till 2032, ett viktigt steg i arbetet för att bryta romernas utanförskap och diskriminering.  

Är ert parti feministiskt?  

Går inte att svara ja eller nej. Vi är ett parti för jämställdhet mellan kvinnor och män. För oss innebär det att alla ska ha lika förutsättningar i livet, att vi ska undanröja hinder för att göra fria val. Vi är principiella motståndare till kvotering då det innebär att man rättar till en orättvisa med en annan. Vi anser även att positiv särbehandling är diskriminering.  

(En del av svaren är redigerade, av utrymmesskäl)