"Transportsektorn ligger efter med att bryta oljeberoendet"

När världen måste komma ifrån sitt oljeberoende är transportsektorn den bransch som står sämst rustad. Det säger transportforskaren Emin Tengström, professor emeritus i humanekologi vid Göteborgs Universitet.

Andra branscher lärde sig redan på 1970-talet att vara energisnåla, medan transportsektorn bara ökar och ökar sin användning av drivmedel.

– Det är väldigt svårt att finna ett drivmedel som kan ersätta oljan, inte släpper ut koldioxid, och dessutom räcker till hela världens fordons flotta, säger Emin Tengström.

Konkurrens

Ökad konkurrens om oljan och strängare krav på att minska utsläpp av växthusgaser gör vårt bilberoende samhälle sårbart, menar han och pekar på några svaga punkter som inte skulle klara av om det blev en oljekris i morgon:

– Långpendlare skulle sitta risigt till och affärer utanför städer skulle kanske gå i snabb konkurs, konstaterar han.

Oljetopp snart

Enligt vissa bedömare kommer den globala oljeförsörjningen att nå sin topp om tio--tjugo år om vi fortsätter att konsumera olja i samma takt som vi gör idag. 

Därefter kommer det bli avsevärt mycket dyrare att utvinna olja – såtillvida man inte hitter en ny jättelik oljefyndighet. Men möjligheten för det är enligt geologerna begränsad till Sydkinesiska sjön och inre Sibirien.

Kris kan inte uteslutas

Emin Tengström menar att vi därför inte kan utesluta en kommande kris för transportsektorn som än så länge huvudsakligen drivs av oljebaserade drivmedel.

– Vilken typ av kris det än blir så kommer transportsektorn att drabbas värre än på sjuttiotalet, för nu har man lagt om sättet att värma hus redan och industrin kan hushålla med energi mer än vad man kunde då – medan transportsektorn bara ökar och ökar sin användning av drivmedel.

Linda AP Larsson
klimatfeber@sr.se