Klimatförändringar ökar behovet av svensk växtförädling

Svenska staten måste börja satsa på växtförädling, och forskning för att få fram nya frösorter. Det kräver forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU och pekar på riskerna med att förlita sig på allt fler importerade fröer.

Särskilt viktigt är det här nu när Sveriges klimat tycks ändras med den globala uppvärmingen, säger Carl-Gustaf Tornström, docent på SLU:

– Vi kanske ska börja odla majs i Skåne och vindruvor i Mälardalen. Då är ju frågan varifrån får vi det utsädet. Vi måste alltså återgå med statligt inslag i växtförädling.

Idag finns det ett enda växtförädlingsföretag i Sverige, nämligen Svalöf-Weibull. Under senare år har de på grund av dålig lönsamhet lagt ner flera av sina program i Sverige för att ta fram tåliga sorter som klarar insektsangrepp, och ändrade väderförhållanden. Det gäller råg, ryps, ärtor, potatis, gröngräs och köksväxter. Idag är istället 30 procent av svensk åkermark sådd med importerade fröer.

Återställa statliga bidrag
Carl-Gustaf Tornström och hans kollegor vid Sveriges lantbruksuniversitet har nu föreslagit att jordbruksdepartementet återställer de statligt finansierade växtförädlingsprogrammen som lades ned under 90-talet. Det skulle kosta 45 miljoner per år och garantera jordbruk i Sverige även med ett ändrat klimat.

Att leta växtgener med tålighet mot svampar och skadeinsekter eller torka och slagregn är idag inte kommersiellt lönsamt för till exempel delar av Norrland. Det offentliga stödet till norrlandsförädlingen har minskat till en sjättedel av vad det en gång var.

Intressant, tycker jordbruksdepartementet
Jordbruksministern har ännu inte tagit ställning i frågan, men jordbruksdepartementet meddelar att man tycker förslaget är intressant, och att besked om det blir några anslag till statlig växtförädling kan väntas i klimatpropositionen och forskningspropositionen i höst.