Ny metod beskyddar krypen

En enda högstubbe kan rymma ett par hundra olika arter av vedlevande insekter, och flera av arterna är hotade. Nu har insektforskare i Lund har tagit fram en ny metod för att enkelt bedöma vilka träd som är bäst att bevara för den biologiska mångfalden.

Insektsforskaren Mikael Sörensson vid Institutionen för cell- och organismbiologi vid Lunds universitet har tagit fram AHA-metoden. Metoden ska hjälpa till exempel personal inom kommunala parkförvaltningar och kyrkogårdsförvaltningar att avgöra vilka träd som innehåller störst artrikedom. Med hjälp av en enkel manual delar man in träden i olika naturvärdesklasser. Klasserna avspeglar sannolikheten för att trädet hyser hotade arter.

Indelningen i klasser görs genom att man noterar om träden har ett antal karaktäristiska strukturer: vattenfyllda grenhål, barklösa vedpartier, savflöden, påväxt av svamp och trädhål med mulm - det lösa materialet som finns i ihåliga träd.

I parker, alléer och på kyrkogårdar finns stora vinster att göra för naturvården. Här tillåts träd att bli mycket äldre än i vanliga skogar. De flesta vanliga skogar är så kallade produktionsskogar, som av ekonomiska skäl avverkas långt innan träden har blivit gamla.

Referens:
Lunds universitets tidning LUM 6. www.lu.se