Tröghet i svensk 3G-forskning

Strålningen från mobilmasterna i det nya 3G-nätet kan påverka personer som exponeras och göra dem illamående och yra. Det visar en holländsk studie som är den första och enda studie som gjorts kring hur mobilmaster påverkar hälsan. Nu höjs röster för att mer forskning är nödvändig, men i Sverige verkar sådana satsningar vara svåra att få till stånd.
Den information som finns idag om riskerna med 3G-masternas strålning bygger på den generella forskning som gjorts om elektromagnetiska fält. Strålningen som kommer från mobiltelefoner och mobilmaster är i princip samma sorts strålning som avges av radio- och tevemaster och mikrovågsugnar. Men det finns kritik mot att hälsoriskerna med alla strålningskällor bedöms på samma sätt. Kritikerna menar att den holländska studien bekräftar behovet av ökad forskning kring strålningen från mobilmaster. I Sverige råder oenighet om vem som bär ansvaret för den här forskningen. Svenska forskare menar att statliga pengar som tidigare varit öronmärkta för forskning kring elektromagnetiska fält dragits in. Forskningsfinansiärerna säger i sin tur att pengar finns, men att forskarna inte söker dem. Mobilindustrin följer rekommendationer från Statens strålskyddsinsitut, SSI. Företagen är inte intresserade av ytterligare forskning så länge de håller sig under de gränsvärden som finns för strålning. Och på SSI ser man ingen anledning att ändra sina föreskrifter så länge forskarna inte får fram några nya resultat som visar att det behövs.