Mobilanvändning verkar skydda mot cancer

Mobiltelefonanvändning ökar inte risken för cancer - det var slutsatsen av den stora internationella studie som presenterades i början av veckan. Men tittar man närmare på siffrorna i studien blir resultatet något överraskande. Det verkar nämligen som om mobilanvändning skyddar mot cancer.

– Det beror i alla fall delvis på att vi har selektionsfel som uppstår på grund av att de som varit villiga att delta i studien i större utsträckning har varit mobilanvändare än de som tackat nej, och så har patienterna varit mer villiga att delta i studien än kontrollerna. Det gör att man får en underrepresentation av mobilanvändare i kontrollgruppen, säger Maria Feychting som ansvarat för den svenska delen av Interphone-studien.

Bara lite drygt hälften av de tillfrågade i kontrollgruppen har valt att vara med i studien. Men några har forskarna ändå kunnat fråga om deras mobilanvändning. Då har det mycket riktigt visat sig att bland dem som valt att inte delta är mobilanvändandet lägre än bland de kontroller som valt att vara med i studien.

Men det här räcker inte som förklaring på siffrorna i studien. I vissa fall ser det ut som om mobilanvändning kan minska risken att få hjärntumör med uppåt 40 procent. Maria Feychting tror inte att det verkligen tyder på att mobilstrålning har en skyddande effekt, utan att det kan förklaras med andra felkällor. Men om felkällorna i studien är så stora, hur ska vi då kunna lita på studien överhuvud taget?

– Man får ju titta på helheten, delvis tittar vi på mönstret i resultaten och förutom den här märkliga skyddande effekten så ser de ju inte ut att vara någon riskökning och dessutom finns det ingen känd mekanism eller några djur eller cellstudier som stödjer hypotesen att det här skulle vara cancerframkallande.