Forskare hävdar

"Pedagogiken orsak till sämre mattekunskaper"

Att svenska elever blivit sämre på matematik de senaste 15 åren kan bero på att de i större utsträckning fått ta ansvar för sitt eget lärande och fått mindre stöd av lärarna. Det hävdar Åse Hansson vid Göteborgs universitet i sin doktorsavhandling, som läggs fram nu på fredag. Sambandet är tydligt, säger hon.

– Ju mer ansvar eleverna får ta själva för sitt lärande, desto lägre visar sig prestationsresultaten vara, säger Åse Hansson.

Matematikkunskaperna på de svenska grundskolorna har sjunkit de senaste 15--20 åren och Åse Hansson hävdar att den trenden är starkt kopplad till 90-talets övergripande samhällstrend om ökad individualisering.

– Det trycktes mycket på att eleverna skulle bli självständiga och ta stort ansvar för sitt eget lärande, tänka och reflektera och värdera sina egna resultat.

Det blev mer självständigt arbete med matteboken och mindre lärarledning, och Åse Hansson hävdar att elevernas självständiga matematiklärande lett till sämre kunskaper.

Hon har vägt in olika elevers olika bakgrund och säkerställt att resultaten inte kan bero på till exempel socioekonomiska förhållanden. Sambandet mellan elever som får ta stort eget ansvar och låga studieresultat finns alltså oavsett bakgrund.

Åse Hansson menar att ett större inslag av katederundervisning skulle vara bra för mattekunskaperna.

– Katederundervisning ja, i den meningen att läraren undervisar, belyser matematiken, inleder dialoger och diskussioner tillsammans med eleverna, förklarar ord och begrepp och problematiserar. Den delen av katederundervisning tycker jag abslolut att man ska våga lyfta in i matermatikklassrummet, mycket mer än vad man gjort de senaste 15--20 åren.