Tillåtet att lagra koldioxid under havsbotten i Sverige

I från den första mars i år kommer det att vara tillåtet att lagra koldioxid under havsbotten i Sverige, det här efter ett beslut av regeringen.

Att fånga in koldioxid ifrån industrier och fossila kraftverk och lagra den under jord är ett sätt att motverka den globala uppvärmningen och ses av många, bland andra det internationella energirådet och FN:s klimatpanel som en nödvändighet för att minska på utsläppen till atmosfären. Men trots att tekniken fungerar så används metoden i mycket liten omfattning internationellt sätt, främst för att det fortfarande är betydligt billigare att släppa ut växthusgasen jämfört med att lagra den i berggrunden. 

Kritiker, bland andra en del miljöorganisationer, menar att tekniken är osäker för att gasen kan läcka ut men främst för att den möjliggör en fortsatt användning av fossila bränslen. 

De två områden i Sverige som enligt SGU, Sveriges geologiska undersökning, har de förutsättningar som krävs är runt sydvästra Skåne och södra Östersjön. 

Regeringens beslut är en harmonisering till EU direktivet om geologisk förvaring av koldioxid, CCS- direktivet.