Pappor känner sig ignorerade och osynliga i vården

1:29 min

Mer än en tredjedel av landets blivande och nyblivna pappor känner sig mer eller mindre osynliggjorda av vårdpersonal när de besöker mödrahälsovård, BB och barnhälsovård. Det visar en ny litteraturöversikt från Karolinska institutet.

Forskaren och folkhälsovetaren Michael Wells vid Karolinska institutet i Solna har gått igenom 62 svenska studier om hur fäder känner sig bemötta inom mödrahälsovård, förlossningsvård, BB och barnhälsovård (BVC).

Många uppger sig vara nöjda med vården som de har fått. Mellan en tredjedel och hälften av papporna uppger dock i olika utsträckning att vårdinstanserna inte har fått dem att känna sig delaktiga som föräldrar.

– Pappor vill vara involverade. Men barnmorskor och sjuksköterskor kan främja eller förhindra det, säger Michael Wells.

Blivande och nyblivna fäder har i studierna uppgett att personal inte tagit i hand, inte sökt ögonkontakt och inte involverat båda föräldrar i viktiga samtal.

Det händer också att vården avstår från att ställa hälsorelaterade frågor direkt till de blivande papporna. Det kan exempelvis röra rökvanor, alkoholvanor och tendenser till depression. Detta trots att studier visar att till exempel depression hos en förälder, oavsett kön, kan påverka hela familjen negativt.

Delvis liknande erfarenheter kan ses hos den icke-födande föräldern i par där båda är kvinnor, visar studier från de nordiska länderna i en annan litteraturöversikt som Michael Wells har gjort.

Kvinnorna har dock delvis andra upplevelser än de svenska fäderna. Kvinnorna har bland annat uppgett att de fått problem vid registreringen av personuppgifter i mödrahälsovården eftersom systemen ibland inte har godtagit två kvinnliga personnummer.

En del har också berättat att de efter födseln fått gåvor av barnhälsovården som det stått "mamma" respektive "pappa" på, något som förstärkt en känsla av inte riktigt höra till.

Allt det här är ett problem, säger Michael Wells. Många studier pekar nämligen på att föräldrar som görs delaktiga från början också tenderar att må bättre och ta ett större föräldraansvar när barnet är fött.

Att blivande och nyblivna föräldrar kan känna sig osynliggjorda eller ignorerade av vården beror säkert på att jämställdhetsfrågor inte har prioriterats i det här vårdsystemet, säger Michael Wells. 

Men det kan också handla om attityder hos vårdpersonalen. Och där verkar en del ha hänt under bara de senaste 10-15 åren, säger Michael Wells. 

2004 fick BVC-sköterskor i en svensk studie ta ställning till följande påstående: "Mammor är instinktivt bättre på att ta hand om spädbarn än pappor".

En tredjedel av sköterskorna i barnhälsovården motsatte sig det påståendet 2004.

2014, tio år senare, var resultatet det omvända. Då motsatte sig en majoritet, två tredjedelar av BVC-sköterskorna, påståendet om att mammor instinktivt skulle vara bättre föräldrar under spädbarnstiden.

Det visar resultat från en färsk studie som Michael Wells och kollegan Malin Bergström har gjort.

Det finns ingen forskning som visar att kvinnor på ett instinktivt sätt skulle vara bäst lämpade att ta hand om små barn, säger Michael Wells. En förälder kan emellertid bli bättre på att ta hand om ett barn om mer tid tillbringas med barnet, och mer stöd ges av vårdpersonal och omgivning i omvårdnaden av barnet, säger han.

Eftersom tidig och nära kontakt mellan föräldrar och barn har positiva effekter på omvårdnad och föräldraskap borde det vara självklart att alla nyblivna föräldrar får övernatta på BB, anser Michael Wells. Det är inte helt ovanligt att en förälder får åka hem på kvällen med hänvisning till att platserna inte räcker.

– I samma stund som du har blivit pappa och ska börja knyta an till ditt barn blir du hemskickad. Jag tycker att alla föräldrar borde ha rätt att övernatta på BB. Att köra ut nyblivna föräldrar är fel budskap att skicka ut i ett land som anser sig vara jämställt, tycker jag.

Referenser:
Wells, Michael B. Literature review shows that fathers are still not receiving the support they want and need from Swedish child health professionals. Acta Pædiatrica, augusti 2016. Doi:10.1111/apa.13501.

Wells, Michael B., Lang, Sarah L. Supporting same-sex mothers in the Nordic child health field: a systematic literature review and meta-synthesis of the most gender equal countries. Journal of Clinical Nursing, 2016. Doi: 10.1111/jocn.13340.