invasiva arter

Frisk som en fisk − en ledtråd till smörbultens framfart

2:11 min

Arvsmassan hos den svartmunnade smörbulten har kartlagts. Här finns bland annat gener som verkar hänga ihop med motståndskraft mot sjukdomar.

Fisken svartmunnad smörbult kommer ursprungligen från Kaspiska havet. Den har spridit sig effektivt över världen och kan orsaka problem genom att konkurrera ut inhemska arter. I Sverige upptäcktes den första gången 2008.

Men hur kan den sprida sig så framgångsrikt? Det har en internationell forskargrupp med deltagare från bland annat Göteborgs universitet letat svar på i fiskens gener, genom att kartlägga hela arvsmassan.

Då har de bland annat hittat gener som de tror ligger bakom fiskens förmåga att anpassa sig till olika salthalter.

De har också sett att den del av immunförsvaret som är medfödd ser ut att ha anpassats på ett sätt som gör att fisken kan hålla sig extra frisk.

– Bland annat finns det receptorer som ska känna av främmande saker. Och den här fisken har väldigt många olika varianter av de här receptorerna. Det skulle kunna ge den förmågan att känna av många olika typer av patogener, som virus, bakterier eller parasiter, säger Anders Blomberg.

Han är professor vid institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet och har ingått i gruppen som har kartlagt arvsmassan.

– När man kommer till en ny miljö så kan man exponeras för mycket nya sådana organismer. På många sätt kan det bli begränsande för att etablera sig där. Att då ha ett bra försvar mot det är en viktig komponent i att vara framgångsrik i en ny miljö, förklarar han.

Om det här stämmer skulle fisken helt enkelt ha svårare att bli sjuk än många andra fiskarter.

– Ja, det är en tolkning av den här genrepertoaren som ser ovanligt rik ut i förhållande till andra fiskars, säger Anders Blomberg.

Han menar att det kan vara intressant att leta efter liknande gener även hos andra så kallade invasiva arter som riskerar att sprida sig på inhemska arters bekostnad.

Referens: Irene Adrian-Kalchhauser et al. The round goby genome provides insights into mechanisms that may facilitate biological invasions. BMC Biology 28 januari 2020. DOI: 10.1186/s12915-019-0731-8