Chatten om prostatacancer 26 maj 2009 i Go'morron Östergötland

Krister Gerdin (patientföreningen ProÖst) och Johan Rosenqvist (verksamhetschef, urologen, US)

Krister Gerdin från prostatacancerföreningen ProÖst och Johan Rosenqvist, som är verksamhetschef på urologen på Universitetssjukhuset i Linköping, svarade på lyssnarnas frågor om prostatacancer i Go'morron Östergötland.

Här nedan kan du läsa frågorna och svaren.

Niklas:Hur går en undersökning till när det gäller prostatacancer?
Johan Rosenqvist:Om PSA:värdetär förhöjt går man vidare med att ta vävnadsprover från prostatakörteln.Det görs genom att en ultraljudsstav förs in iändtarmen,via den kan man sedan med hjäp av en nål ta proverna från prostatan.
Kent B:Vad står förkortningen PSA för?
Johan Rosenqvist:Prostataspecifikt antigen,dvs ettämne som bara produceras i prostataceller,oavsett om deär friska eller sjuka.
Anders:En kompis till mig har fått diagnosen prostatacancer.Hur storär risken att han inte ska klara det?
Johan Rosenqvist:Det går tyvärr inte att svara påutan att veta mer.Faktorer som påverkar svaretär PSA-värdet,hur tumörcellerna ser mikroskopiskt och om det finns några tecken till spridning eller inte.Många kan leva med en obotlig sjukdom under mångaår och många kan botas med operation eller strålning.
Niklas:Hur går en undersökning till när det gäller prostatacancer?
Krister Gerdin:Rent praktiskt börjar en undersökning med ett PSA-prov,dvs ett blodprov.Det tar man allra oftast påsin vårdcentral.Varje man mellan 50 och 75år,med en förväntadöverlevnad om 10år eller mer och som blivit ordentligt informerad,har rätt ta PSA.Att ta PSA-provär helt odramatiskt.Ger resultatet av detta anledning att gåvidare gör en biopsi,dvs man tar prov med ihåliga nålar som"skjuts"genomändarmen in i prostata,som ligger alldeles intilländtarmen.Det kan göra ont,men inte värreän att manöverlever.De 10-12 cellproverna analyseras i mikroskop,och efter kanske sex veckor(ont om patologläkare)får man svar-ja eller nej.För att fastställa om sjukdomen spritt sig utanför prostata eller inte kan ytterligare undersökningar genomföras.
Orolig:Vilka symptom ska jag vara vaksam påför att upptäcka prostata-cancer såtidigt som möjligt?
Johan Rosenqvist:Tidig prostatacancer ger i princip inga symtom,men vattenkastningsbesvär kan i vissa fall vara ett tecken påsjukdomen,även om det oftast finns godartade förklaringar.
Nille:Hejsan!Jagär 40år gammal.Närär det läge att göra ett sånt där test?
Johan Rosenqvist:Det finns ingen tydlig gräns.Om du har flera nära släktingar som har fått diagnosen kan det finnas anledning att kontrollera PSA redan nu,i annat fallär runt 55:årsåldern en lämplig tid.
Johan:I vilka fall kan man operera bort prostatacancer?
Johan Rosenqvist:Om prostatacancern inte har spritt sig utanför prostatakörteln.Andra faktorer som styr om man väljer att opereraär PSA-värdet,den mikroskopiska undersökningen,patientensålder och om patienten har andra svåra sjukdomar.
Annelie:Hurär det att leva med diagnosen?Hur reagerade du när du fick veta att du hade cancer?
Krister Gerdin:Min reaktion var inte särskilt stark.Jag höll påatt snickra hemma när en sköterska ringde och sa att jag skulle infinna mig påUrologen morgonen därpå.Såjag insåg vad som gällde-och sedan fortsatte jag snickra.Och väl hos läkaren besannades vad jag redan visste.Just jag passerade alltsåden sk chockfasen väldigt fort.Detär inte sålätt att svara kort.Jag har en obotlig form-försen upptäckt.Cancern finns med både dag och natt.Detär som en extra familjemedlem.Det påverkar humör och sätt att vara.Det gäller att komma in i acceptansfasen-och därär jag.Tror jag.Såhärär det,och det gäller att göra det bästa av saken.Värstär det att vänta påsvar i samband med de regelbundna provtagningarna.Och hotet att cancer upptäcks påannat ställe i kroppen-som i skelettet.Det tror jag blir värreän första beskedet.Vill du veta mer såkontakta ProÖst-patientföreningen mot prostatacancer iÖstergötland-013/10 15 71
Petra:Hej!Min man har precis fått beskedet att han har prostatacancer.Jag försöker stötta sågott det går men detär svårt att hantera mina egna känslor runt det här.Jag vill inte att han ska lastas med min sorg.Hur ska jag hantera den?Kan man fåhjälp i er patientförening att träffa andra anhöriga till drabbade?
Krister Gerdin:Ja,detär svårt.Prostatacancerär en sjukdom som drabbaräven livspartner ochövrig familj.Din man ska ha fått en folder med ProÖsts alla stödpersoner i samband med att han fick sin diagnos.Till stödpersonerna kan man ringa när som helst.Det finnsäven ett par anhöriga med bland stödpersonerna.Har du/ni ingen sådan folder såring ProÖst 013/10 15 71 såringer vi upp.Eller posta till ProÖst,Föreningshuset Fontänen,Västra vägen 32,Linköping
Anna Malmström:Hej experterna!Min pappa har just fått beskedet prostatacancer.Han fick reda pådet genom psa.Hur stor riskär det att cancern har spridit sig till andra delar av kroppen.Hur bråttomär det att sätta in behandling?Vilka olika typer av behandling kan komma i fråga för prostatacancern?Vilkenär lindrigast för patienten?MVH
Johan Rosenqvist:Risken för spridning påve4rkas av hur högt PSA-värdetär samt hur tumörcellerna såg ut vid den mikroskopiska undersökningen samt hur stor tumörenär,såatt ge en siffra i din pappas fallär svårt för mig.Detär sällan bråttom att sätta in behandling mot prostatacancer eftersom den i allmänhet växer långsamt.Detär viktigare att man väljer den behandling som passar bäst och har tid att samråda med patienten.De behandlingar som finnsär:Operation,strålning och bromsande hormonbehandling.Dockär de inte utbytbara,utan används för olika situationer.I vissa fall kan manäven avståmed aktiv behandling tills man ser om tumören visar tecken till att växa..
Kristina:Kan man leva ett vanligt liv när man behandlas för cancern eller mår man sådåligt att man bara ligger ner?
Johan Rosenqvist:I de flesta fall som upptäcks idag rör det sig om en begränsad sjukdon som inte ger några symtom,i de fall som upptäcks sent kan smärta vara ett stort problem,men det finns nästan alltid läkemedel som bromsar sjukdomen.
Orolig:Vilka symptom ska jag vara vaksam påför att upptäcka prostata-cancer såtidigt som möjligt?
Krister Gerdin:Tyvärr-i detta avseende-är prostatacancer en symptomfri sjukdom.Upptäckt i tid kan man bara fåom tumören i prostata trycker påurinröret såman får kisseriproblem innan tumören spritt sig utanför prostatakörteln.vanligaste spridningenär till skelettet,och dåför man ont.Men dåär det inte någon tidig upptäckt.Spridd cancer vill man undvika för allt smör i Småland.Så-att ta PSA prov regelbundet-minst vartannatår-från 50årsålderär den bästa rekommendationen.
ta:Jag har PSA-värde 14 och ett annat värde som var 3+3.Kan man med dessa siffror avgöra hur akut detär med en operation??
Johan Rosenqvist:Siffrorna antyder att det rör sig om en begränsad tumör som skulle kunna vara aktuell för operation eller strålning.Andra faktorer som avgörär dinålder,hur mycket tumör man såg i proverna samt om du har några andra sjukdomar.
Stig ritzell.:Ingen fråga men något annat viktigt-detär viktigt att man hamnar hoss"rätt läkare"-Jag gick med högt PSA-värde och fick antibiotika i caår,man sa att det var s.k.prostatit.Till slut togs prover som visade på2 stora tumörer.Är nu opererad med bra resultat men har kvar rester såjag fåräta hormontabletter resten av livet.Såta prover i ett tigigt skede!!!
Johan Rosenqvist:Jag håller med,normaliseras inte PSA-värdet med antibiotikabehandlingen såbör man ta prover från prostatan.
Steve:Hur stor riskär det att vi män drabbas av prostatacancer?Man blir ju lite orolig när man lyssnar.Ska alla män testa sig?Ungefär som man gör med bröstcancer.
Krister Gerdin:Riskåldern börjar påallvar vid 50år.Men det förekommer tidigare,såhar man det i släkten med merän en nära släkting påfars-eller morssidan ska man börja ta PSA senast 10år tidigareänåldern hos den släkting som var yngts vid diagnostillfället.Ca en man på10 får diagnosen prostatacancer någon gång under sitt liv,och av de som får diagnosen avlider ca 1/3.Omsatt i antal får 9000 svenska män diagnosen perår och mellan 2500 och 3000 avlider i den.Min rekommendationär att varje man skaöverväga att testa sig och sätta sig in i vad sjukdom och test innebär.ProÖst,013/10 15 71,kan ge mer kött påbenen.
Henrik:Min farär operarad för prostatacancer och jag undrar om detär enärftlig sjukdom?
Johan Rosenqvist:Ja,det finns en vissärftlighet,men sjukdomenär mycket vanlig såde flesta fallenär inteärftliga.Om det baraär din pappa som fått diagnosen prostatacancer brukar vi inte rekommendera tidig undersökning,har däremotäven din farfar eller ev farbror fått diagnosen finns anledning att kontrollera PSA från ca 40-årsåldern.
Stig ritzell.:Ingen fråga men något annat viktigt-detär viktigt att man hamnar hoss"rätt läkare"-Jag gick med högt PSA-värde och fick antibiotika i caår,man sa att det var s.k.prostatit.Till slut togs prover som visade på2 stora tumörer.Är nu opererad med bra resultat men har kvar rester såjag fåräta hormontabletter resten av livet.Såta prover i ett tigigt skede!!!
Krister Gerdin:Kan bara hålla med.Sålänge ska man inte"gå på antibiotika"för inflammation eller infektion utan att ta PSA-prov och ev cellprov.
Lennart:Jag har tagit PSA prov och de har under 2år gått från 2.4 till 1.6 hur ser ni pådetta.Jag har sedan ett parår tillbaka ont i korsryggen kandetta sättas i samband med detta canserproblem.
Johan Rosenqvist:Båda dina PSA-värdenär låga.Det finns en naturlig variation av PSA-nivån,i ditt fallär det ju dessutom en sjunkande nivå,sårisken för att du skall ha prostatacancerär liten.Värken i korsryggen har med all sannolikhet helt andra orsaker.
Steve:Hur stor riskär det att vi män drabbas av prostatacancer?Man blir ju lite orolig när man lyssnar.Ska alla män testa sig?Ungefär som man gör med bröstcancer.
Johan Rosenqvist:Prostatacancerär den vanligaste tumörsjukdomen hos män,ca 9000 nya fall upptäcks perår.I dagsläget finns ingen allmän screening,menär man orolig bör man ta kontakt med sin vårdcentral för en diskussion och ev ta ett PSA-prov.
Björn:Kan begynnande potensproblem vara ett tecken påprostatacancer?
Johan Rosenqvist:Nej,potensproblem brukar ha helt andra orsaker.
Kristina:Kan man leva ett vanligt liv när man behandlas för cancern eller mår man sådåligt att man bara ligger ner?
Krister Gerdin:Blir man"botad",kan inga spår av cancer hittas efter behandling,kan man leva ett"vanligt liv".Även om man inte kan botas kan man leva ett liv med bra kvalitet.Ända tills sjukdomen eventuellt har gått sålångt att man får typiska cancersymptom-smärta,avmagring,rörelseproblem.Vid ett långdraget förlopp kan det handla om ett par månader upp till någotår som manär ordentligt fysiskt sjuk.Däremot den psykiska delenär värre-den drabbas alla av mer eller mindre.Ibland såilla att det leder till skilsmässa.Även behandling,inte minst medicinering,sänker livskvalitén.men sällan såilla att man vill sluta leva.Själv mår jag numera både fysiskt och psykiskt bra tycker jag.Acceptansär det viktiga ordet.
Moderator:Nuär chatten avslutad.Stort tack till Krister Gerdin och Johan Rosenqvist!
Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista