Kulturpolitik

Turnerande tradition i avveckling

I Kulturpropositionen framgår att regeringen väljer att gå vidare med Kulturutredningens förslag om en portföljmodell för en regional fördelning av kulturstöd. Detta kommer att få konsekvenser för den konstnärliga verksamhet som tidigare fått anslag på en central nivå, men verkat på regional nivå, såsom Rikskonserter, Riksutställningar och Riksteatern.

Den turnerande konstnärliga verksamheten som brukar samlas under namnet ”de tre r:en” får som en följd av införandet av portföljmodellen kännbara nedskärningar. Riksteatern får redan kommande budgetår sina anslag sänkta med 10 miljoner, vilket påverkar omfattningen av deras egenproducerade föreställningarn. Framtiden för Riksutställningar ska utredas närmre och Rikskonserter får sina anslag helt indragna.

SR Kulturnytt
kulturnytt@sr.se