Kulturpolitik

Filmutredningen: Inget nytt filmavtal - men kanske en statlig filmpolitik

När filmutredaren Mats Svegfors inledde arbetet förra hösten sa han till Kulturnytt att han såg allt annat än ett nytt filmavtal som ett misslyckande. Men Svegfors har inte fått parterna att enas om ett nytt filmavtal. I betänkandet Vägval för filmen som läggs fram idag föreslås därför ett alternativ: en helt statlig filmpolitik. Andra nyheter i utredningen är att biomomsen höjs till 25% och att ett nytt stöd till nyskapande film införs.

De filmpolitiska insatserna i Sverige har under decennier i huvudsak finansierats genom ett avtal mellan staten, filmbranschen och flera tv-företag. I och med att inget nytt avtal kommit tillstånd kan avtalsmodellen komma att ersättas med en helt statligt finansierad filmpolitik.
   Som konsekvens att detta föreslås i utredningen att den nu sexprocentiga biografmomsen höjs till 25 procent. Samtidigt tas den 10-procentiga avgift, som enligt filmavtalet lagts på biobiljetterna, bort. Det kommer innebära att biobesökarna får betala några kronor extra för biljetten, men för branschen blir det lika mycket pengar som tidigare i filmpolitiken.

Mats Svegfors hoppas att under närmaste tiden komma överens med parterna om att det nuvarande filmavtalet  förlängs i två år, som en övergångslösning, innan en ny filmpolitik kan sjösättas. Det skulle också ge tid och möjlighet att fortsätta förhandlingarna kring ett eventuellt nytt avtal.
   Trots utredningens förslag varnar Mats Svegfors också för att en statlig filmpolitik skulle innebära att finansieringen skulle bli en årligen återkommande budgetfråga. Pengarna hamnar i fickan på finansministern, säger Svegfors till Kulturnytt.

Det är inte bara svenska "finfilmerna" som har
svåra villkor, det gäller också den svenska "fulfilmen".
[Göran Sommardal]

Filmutredningen sätter upp åtta mål för den framtida filmpolitiken. Kvalité och förnyelse är ledstjärnorna och insatserna för filmen bör syfta till att

  1. främja produktionen av värdefull svensk film och stimulera svensk films utveckling,
  2. främja spridning och visning av värdefull film i olika visningsformer i hela landet,
  3. utveckla biografens roll som kulturell mötesplats i hela landet,
  4. verka för filmmarknadens utveckling i alla visningsformer,
  5. öka kunskapen om film och rörlig bild hos barn och ungdom och stimulera deras eget skapande,
  6. bevara filmer och material av film- och kulturhistoriskt intresse och i ökad utsträckning tillgängliggöra dem för forskning och allmänhet,
  7. utveckla det internationella utbytet och samarbetet på filmområdet samt
  8. verka för ökad jämställdhet i svensk filmproduktion.

Förutsättningar för en ny filmpolitik är det olika stödformerna. Enligt utredningen bör huvudelen av stödet bör också i fortsättningen utgöras av förhandsstöd och systemet med filmkonsulenter bör bestå. Men förhandsstöden till barn- och ungdomsfilm och dokumentärfilm bör förstärkas. Vidare föreslår utredningen en ny stödform, Ny film som ska främja förnyelse och konstnärlig utveckling. Och det publikrelaterade stödet, som bestäms av hur stor publik en film dragit vill utredningen ersätta med ett bredare marknadsstöd och detta ska stå i relation till filmskaparnas tidigare prestationer.

Det nuvarande stödet till "åtgärder mot olovlig hantering av film" på 5 miljoner kr. som bland annat ska stödja insatser mot illegal nedladdning vill utredningen avskaffa. Mats Svegfors ifrågasätter om det är en uppgift för filmpolitiken att bekosta den opinionsbildning i frågan som branchen bedriver.

SR Kulturnytt
kulturnytt@sr.se

TIDIGARE I KULTURNYTT: