Presstödet ska utredas i höst

2:41 min

Det statliga presstödet ska utredas. I november kommer kulturdepartementet att inleda en parlamentarisk utredning för att utforma en nytt system som ska gälla efter att det nuvarande presstödet upphör att gälla, 2016.

Utredningen ska bland annat undersöka om stödet kan bli mer teknikneutralt, uppmuntra innovationer och omfatta även nättidningar.

Erik Kristow är sakkunnig på kulturdepartementet och säger att utgångspunkten för utredningen är att ta fram ett förslag till presstöd som kan godkännas av EU innan det presstöd som gäller idag, går ut. Det sker i slutet av 2016 och därför tillsätts utredningen redan ihöst.

– Den presstödsförordning som vi har i dag är tidsbegränsad till 2016 som en följd av EUs granskning av det svenska presstödet, säger han.

Och vad vill Moderaterna med det nya presstödet?

– Ja, nu pratar jag för hela regeringen och vi kommer ta fram ett direktiv till utredningen nu under hösten. Exakt hur det kommer se ut måste vi återkomma till. Men vår utgångspunkt är att det ska bli en parlamentarisk kommitté för att få en bred förankring för den nya politiken.

Vad gör det för skillnad om det är en parlamentarisk utredning?

– Ja, det handlar just om att vi har utgångspunkten att det här är en fråga där det är viktigt att riksdagen är med. Det var även vår hållning när vi förde förhandlingar med EU-kommissionen, att vi då hade en kontinuerlig dialog med de andra partierna.

Tycker Moderaterna att presstödet ska bli teknikneutralt?

– Ja, det är så att ambitionen är att utredningen ska göra en bred översyn av presstödets inverkan på mediemångfalden och konkurrenssituationen. En fråga som kommer behöva utredas är ny teknik för distribution av innehåll. Och då kommer statens roll när det gäller distributionsstödet utredas. 

Om det är så att en tidning är väldigt billig att publicera på webben, men dyr att trycka och dela ut - är det något som kommer påverka hur presstödet ska se ut?

– Det är något som jag inte vill gå in på nu, men utgångspunkten är att medielandskapet är i väldigt stark och snabb förändring och det finns helt nya tekniker för både framtagande och distribution av innehåll. Till detta kommer förändrade medievanor hos konsumenterna. Allt det här kommer att behöva tas hänsyn till.

Staten lägger ner en halv miljard kronor på presstödet varje år.