Stress på jobbet - utbrett problem

På sex av tio företag har medarbetare sjukskrivits på grund av arbetsrelaterad stress det senaste året. Samtidigt finns stora brister i det arbetsmiljöarbete som ska förebygga stress. Endast tre av tio arbetsplatser arbetar systematiskt med att förebygga riskerna för arbetsrelaterad stress. Det visar fackförbundet Unionens arbetsmiljöbarometer 2009 som presenteras på tisdagen.

Undersökningen bygger på enkätsvar från 2 501 arbetsmiljöombud och 1 000 medlemmar i Unionen i såväl stora som små företag i samtliga branscher i näringslivet.