Skålan

Samer vädjar om att få ha skolan kvar

På tisdag ska ödet för Skålans skola i Bergs kommun slutligen avgöras. I ett öppet brev till ledamöterna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Bergs kommun, riktar nu de samiska invånarna i kommunen en vädjan om att få behålla skolan.

Det öppna brevet till kommunpolitikerna, i sin helhet:

"Till ledamöter i kommunstyrelse och kommunfullmäktige

I de handlingar integrations-och jämställdhetsdepartementet skickat ut till kommunerna med anledning av den nya lagen om minoriteter och minoritetsspråk skrivs följande:

"kommunerna har en mycket viktig roll i arbetet med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Erfarenheterna visar att kommunernas arbete varit av avgörande betydelse för om minoritetspolitikens intentioner ska kunna förverkligas "

"Statsbidrag till kommunerna och landstingen lämnas årligen. Statsbidraget är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen och landstingen med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk." SFS 2009:1299 paragraf8

"Varje kommun ska tillsammans med de nationella minoriteterna kartlägga de behov som finns i kommunen av åtgärder till stöd för användningen av minoritetsspråken." SFS 2009:1299 paragraf 8

Vi anser att det är i kommunens intresse att bibehålla den skola i vilket den samiska undervisningen bedrivits på ett framgångsrikt sätt. Vi vill lägga en del av förvaltningspengarna på att den samiska undervisningen i Skålans skola ska fortsätta utvecklas. Förskolan och skolan har en verksamhet som är intimt sammanlänkade i såväl språkanvändning som kulturöverföring. Det är kommunens ansvar att tillhandahålla personal och lokal för den samiska undervisningen. Det ligger inom våra rättigheter att bedöma var denna undervisning bäst kan ske. Vi är väl medvetna om att kommunen har en avgörande roll när det handlar om att återerövra vårt språk. Föräldrarna till de barn som har hemspråk i dag tillhör den generation samer som har förlorat sitt modersmål. En självklar åtgärd för detta är att satsa på barnen. Där ser vi behovet som störst i ett första skede. Bergs kommun har möjligheten att vara en spjutspets inom det sydsamiska språkarbetet vi har framför oss.

Under ett dialogmöte med kommunen framkom en vilja att tillgodose våra behov. Förvaltningskommunerna har använt sina medel på olika sätt. I vissa kommuner, så som Jokkmokks kommun, har ett behov av en samisktalande personal i kommunhuset uttalats och tillgodosetts. Vi har inte samma förutsättningar och språkutbredning som Nordsamiskan och anser oss inte ha det behovet ännu.

Vi vill att sydsamiska ska vara meriterande när man söker tjänst inom äldreomsorgen. Vi vill att intresserad personal ges tid och möjlighet att skaffa sig grundläggande språkkunskaper under arbetstid. På äldreboende kan en samisk avdelning inrättas. Det samiska språket och kulturen är sammankopplade. Samisk mat och samiska nyheter är ett stort steg i rätt riktning.

Den samiska integreringen är inte klar med lokal eller personal till höstens skola. Under dialogmötet fick vi inte presenterat några namn på vilka som ska bedriva den samiska undervisningen. Ingen av de personer som jobbar med den samiska undervisningen vid Skålan skola i dag har blivit tillfrågade.

Kommunen har pekat ut vilka skolor som skulle vara möjliga för en integrering om den nuvarande verksamheten läggs ned. Vi vill bestämt påpeka att en kartläggning allena, utan att våra åsikter hörs och våra behov tillgodoses, inte är tillräckligt för att minoritetspolitikens intentioner ska förverkligas.

Bergs kommuns samiska invånare Skålan 12 maj 2010".