Bräcke

Befolkningsökning positivt för Bräcke

Bräcke kommun redovisar ett positivt ekonomiskt resultat för årets åtta första månader - på 7,9 miljoner kronor. Men det mest positiva är att kommunens befolkning ökat med 50 personer under året.

Men för hela året ser det ut som om resultatet kommer att bli sämre än beräknat. För hela 2010 visar prognosen på ett plusresultat på 1,8 miljoner kronor - man hade räknat med 4,2 miljoner.

Utöver plussiffrorna i delårsbokslutet framhålls som det mest positiva för Bräcke kommun att befolkningen under årets första månader har ökat med 50 personer - att jämföra med en befolkningsminskning på 144 personer under 2009.

Kommunens arbete med att minska sjukfrånvaron har också gett resultat. Totalt har kommunen för perioden 6,45 procent sjukfrånvaro av totalt arbetad tid. Motsvarande period 2009 var 8,19 procent.

Hanteringen av borgensåtagandet för Sunwest ekonomisk förening och nedskrivning av aktieinnehavet i Bräcke Teknik i likvidation AB belastar resultatet men förbättrar kommunens ekonomiska förutsättningar i ett långsiktigt perspektiv.

Verksamheterna redovisar totalt en prognos på minus 7,7 miljoner kronor. De största avvikelserna kan härröras till nedskrivningen av aktieinnehavet i Bräcke Teknik i likvidation AB samt högre kostnader än budgeterat för gymnasieverksamheten.

Koncernen Bräcke kommun, där bostadsbolaget Bräcke Teknik i likvidation AB samt räddningsförbundet Östra Jämtlands kommunalförbund ingår, redovisar per den 31 augusti 2010, ett resultat på 7,3 miljoner kronor. Den pågående likvidationen av bostadsbolaget och upplösningen av kommunalförbundet beräknas bli klar under året.