Diskriminering

Landsting lever inte upp till lagkraven

Jämtlands läns landsting och nio andra landsting får kritik för att de är dåliga på att följa lagen när det gäller att arbeta för allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Det är Diskrimineringsombudsmannen, DO, som för första gången har gjort den här typen av undersökning. I granskningen ingår 10 landsting: Jämtland, Stockholm, Västra Götaland, Jönköping, Sörmland, Västerbotten, Halland, Västmanland, Dalarna och Blekinge. Alla tio landsting behöver förbättra sitt förebyggande arbete mot diskriminering, enligt DO.

– Vi konstaterar tyvärr att stora, offentliga arbetsgivare, såsom landstingen, i stora stycken inte förmår leva upp till lagens krav på aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen, säger Emelie Rennerfelt, ansvarig för granskningen.

DO skriver i sin rapport att det genomgående visas att landstingen oftast har en jämställdhetsplan, men att det är sämre ställt med det målinriktade arbetet gällande etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.