Medborgarförslag kan kräva lagändring

Möjligheten att lämna medborgarförslag finns nu i två tredjedelar av landets kommuner. På många håll har förslagen varit så många att lagen nu måste ses över, av en enhet inom finansdepartementet - efter erfarenheter bland annat från Östersunds kommun.

Medborgarförslagen måste enligt kommunallagen hanteras som politiska motioner.

Men i exempelvis Östersunds kommun lotsar man redan nu enklare tips eller klagomål direkt till berörd tjänsteman eller facknämnd.

Det kortar handläggningstiderna och arbetsbördan i den kommunala förvaltningen.

Nu ser en enhet inom finansdepartementet över hanteringen av medborgarförslagen för att se om den går att förenkla.