Beredskap mot terrorangrepp saknas

Det svenska försvaret är inte anpassat för de hotbilder som finns idag. Det konstateras i rapporten ''Strategi för det oväntade'' som gjorts på uppdrag av försvarsdepartementet.
Johan Tunberger, analytiker på Totalförvarets forskningsinstitut, FOI, har lett arbetet och enligt honom är beredskapen inte särskilt god. – Det kan bero på flera saker, säger Johan Tunberger. En orsak är att förhållandena är delvis kaotiska. Ytterst få fungerande förband tas fram i dag. En annan är att beredskapen över året varierar väldigt starkt. ''Gammaldags tänkande'' – Den tredje, och enligt min mening viktigaste, är att det legala ramverket, som styr personalutnyttjandet, är helt utformat för ett gammaldags invasionsförsvarstänkande, dvs ett storkrig, säger Johan Tunberger. Det måste vara så att säga ''de stora puckarna'' innan man kan kalla in värnpliktiga. Polisens ansvar I Sverige är det i dag polisen och inte militären som ska bemöta eventuella terrorangrepp. Detta så tillvida de inte kommer från en annan stat - något som polisen inte skulle klara med nuvarande resurser, enligt Johan Tunberger. Rapporten från FOI påbörjades för ungefär ett år sedan, det vill säga före terrorattackerna mot USA och handlar om det svenska försvarets förmåga att bemöta tänkbara hot de kommande tio åren. Växande hotbild Utredarna konstaterar att hotbilden mot Sverige har vuxit i och med vår alltmer aktiva roll i den internationella säkerhetsprocessen. Men stora delar av rapporten är hemlig, till exempel målas olika hotscenarier upp. ''Lagen bör ändras'' Tunberger anser att lagen bör ändras. För i dag har militären alltså inga lagliga befogenheter att skydda Sverige mot en evenetuell terrorattack, enligt rapporten. – Nej, det skulle vara mycket svårt, säger Johan Tunberger, och man skulle hela tiden ligga i efterhand. – Kan vi se det som om vi i dag har en omodern syn på krig i Sverige? – Ja, väldigt mycket av försvarssystemen bygger fortfarande på det gamla invasionförsvarsstänkandet, storkriget, ett allauropeiskt krig, säger Johan Tunberger. Och det är kanske den typ av konflikter, som vi ser framför oss i dag. – Men varför har inte försvaret och lagen kunnat anpassas snabbare? – Det är ju känsligt att ändra lagstiftningen för utnyttjande av personal, inkallelse av värnpliktig och sådant, enligt Johan Tunerger. Jag tror att det är en politisk het potatis och den har man, så vitt jag vet, inte velet ta i, säger Johan Tunberger vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
Helena Mellander