Förhöjda halter arsenik i dricksvatten

Just nu kartlägger Sveriges geologiska undersökning, SGU, förekomsten av arsenik i enskilda brunnar i landet. Hittills har man tagit prover i 800 brunnar och funnit att mellan en och två procent av brunnarna innehåller halter av arsenik som ligger över gränsvärdet på tio mikrogram per liter.

Dricksvatten med förhöjda halter av arsenik kan innebära hälsorisker.

– Vi har gått länsvis till väga, med ett urval brunnar och nu har vi Gävleborgs län kvar, säger Britt Marie Ek på SGU som arbetar med kartläggningen.

Var finns de högsta halterna?

– I Västerbotten. Sedan finns det vissa andra områden i landet där värdena är förhöjda. I bergborrade brunnar hittar man de högsta halterna, men även i vissa grävda brunnar kan man ha förhöjda halter.

Förutom i Västerbotten finns också förhöjda halter av arsenik i trakten vid Enköping och på flera andra platser. Arseniken kommer från berggrunden.

Gränsvärdet på tio mikrogram per liter är det som gäller inom EU och som rekommenderas av Världshälsoorganisationen.

Mer en praktisk nivå
Men gränsvärdet är mer en praktisk nivå än vad som vore önskvärt. Det säger professor Marie Vahter vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet i Stockholm. Hon har under lång tid forskat om arsenik.

– Om vi sätter ett så lågt gränsvärde som vi egentligen skulle vilja göra skulle man inte kunna använda grundvatten som drickvatten, framför allt inte ute i världen.

I utvecklingsländer, till exempel Bangladesh, har höga halter arsenik i brunnar orsakat stora hälsoproblem med cancer, pigmentförändringar och skador på inre organ.

I Sverige är inte halterna lika höga, men det gäller att vara på sin vakt, speciellt med tanke på små barn, säger Marie Vahter.

– Man ska inte ge det till små barn om det ligger kring 10, 20, 30 mikrogram per liter. Är det högre ska man absolut inte använda det vattnet.

Hur potent cancerframkallande är det?

– Med tanke på att vi har de här riskerna vid gränsvärdet så är det relativt potent cancerframkallande. Urinblåscancer, hudcancer och lungcancer kan man få av att dricka vatten som innehåller arsenik.

Bristfällig kunskap
Kunskapen om arsenik i brunnar och hur ämnet verkar på människor i relativt låga halter är fortfarande bristfällig och det behövs fördjupade studier, säger Marie Vahter.

– Det man behöver ha är mycket bättre kunskap på känsliga grupper för att man kunna göra en bättre riskbedömning, säger hon.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se