Städers expansion hotar EU:s miljömål

Storstäder i Europa sprider sig och tar alltmer mark och vatten i anspråk. Expansionen leder till fler vägbyggen och transporter, som i sin tur äventyrar EU:s miljömål vad gäller klimat, luftföroreningar och vattenkvalité. Det skriver EU:s miljöbyrå i en ny rapport om städernas utbredning och de problem det för med sig.

Storstädernas utbredning över allt större ytor är ett fenomen som diskuteras flitigt i USA och där har kallats ”urban sprawl”. Men företeelsen finns också i Europa. Definitionen är att utbredningen av städerna är mycket större än befolkningsökningen.

Rapporten konstaterar att europeiska städers areal har expanderat med 78 procent sedan 1950-talet medan befolkningen bara har ökat med 33 procent.

Anledningen är nya utspridda bostadsområden, industrier och köpcentra utanför stadskärnan, vilket leder till problem.

– Det betyder ökad energiförbrukning, större utsläpp och exploatering av mark, oftast jordbruksmark, som sedan knappast kan återställas, säger Ronan Uhel, huvudförfattare till rapporten.

Ökade privata transporter
Den här strukturen med ökade privata transporter motverkar också EU:s mål när det gäller klimat och luftkvalité.

I stor utsträckning står EU:s olika ambitioner i konflikt med varandra. Pengar från EU:s strukturfonder går till stora infrastrukturprojekt som gynnar stadsutbredning och ökad vägtrafik. Ett exempel är Via Baltica, det nät av vägar som ska koppla ihop Polen och baltstaterna med övriga Europa.

München gott exempel
Rapporten nämner städer som Madrid, Dublin, Istanbul och Luxemburg som exempel på ohämmad stadsspridning, medan München framhålls som det goda exemplet, den kompakta staden.

München förstördes till stora delar under andra världskriget, men efter kriget har man genom målmedveten stadsplanering kunnat hålla ihop staden.

Rapporten föreslår att fler städer ska inrikta sig på att rusta upp ofta förslummade stadskärnor och tänka sig för noga innan man tar nya grönområden och jordbruksmark i anspråk.

Dagens stadsplanering är alltför inriktad på att tillhandahålla istället för att titta på behoven, anser Ronan Uhel.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se