Rosengren försvarar sysselsättningen

Att det är så många i arbetsför ålder som är sjukskrivna eller förtidspensionera. Det får konsekvenser för regeringens sysselsättningsmål på 80 procent. Det gör att målet är inte möjligt att nå anser både Konjunkturinstitutet, AMS, och finansdepartementet. Men näringsminister Björn Rosengren menar att målet ligger inom räckhåll.
– Jag menar att det ligger inom räckhåll. Med de åtgärder som regeringen dels har tagit, och som vi anmält att vi tänker ta, när det gäller att få upp sysselsättningen ytterligare, säger näringsminister Björn Rosengren. Regeringens mål: att 80 procent av befolkningen i åldrarna 20 till 64 år ska vara reguljärt sysselsatta år 2004. Det blir svårt att nå enligt både Konjunkturinstitutet och AMS. Helt enkelt därför att allt fler är sjuka, förtidspensionerade eller studerar. För att nå målet skulle ytterligare 125 000 personer ha börjat jobba 2004 enligt Konjunkturinstitutets beräkningar. Men dit menar alltså näringsminister Björn Rosengren att det är möjligt att nå. Björn Rosengren utgår då inte från några andra beräkningar än Konjunkturinstitutet. Men ifrån att de ökande sjuskrivningarna kommer att halveras som partiet föresatt sig. Att förtidspensioneringarna minskar, och att de som av andra skäl står utanför arbetsmarknaden börjar jobba. Det vill säga att dagens utveckling vänds. – Sedan handlar det väldigt mycket om rehabilitering och den typen av åtgärder. Det vill säga att när man har varit sjuk, och har varit borta en längre tid, lättare ska kunna komma tillbaka till arbetsmarknaden, säger näringsminister Björn Rosengren.
Pia Lille, Ekot