Massiv kritik mot skogsutredningen

Många remissinstanser är mycket kritiska till skogsutredningen, ”Mervärdesskog”. Skogsvårdslagen jämställer produktionsmål och miljömål, men utredningen har alltför ensidigt inriktat sig på att lägga förslag om ökad skogsproduktion och försummat att belysa miljömålet.

Den utredning som landshövding Maggi Mikaelsson presenterade i höstas har främst tagit fasta på att öka produktionen i skogsbruket. Däremot lämnade hon inga förslag om hur målet för biologisk mångfald i skogen ska kunna uppnås. Det får mycket kritik från en rad av de tyngsta remissinstanserna, som Ekot har granskat:

Remissinstanser som Skogsstyrelsen, Statskontoret, Naturvårdsverket, Centrum för biologisk mångfald och miljöorganisationer beklagar djupt att utredaren inte har utvärderat hur skogsbruket klarar miljömålen.

Målen kommer inte klaras
Det finns flera riksdagsbeslut om hur stor areal av skog med höga naturvärden som ska skyddas, men det står klart att det mål som har satts upp till 2010 inte kommer att klaras.

Istället har utredningen i huvudsak inriktat sig på hur den svenska skogsproduktionen ska kunna öka med mellan 25 och 50 procent genom gödsling, anläggning av skog på åkermark och främmande trädslag. Det välkomnas av skogsbruket, men man vill hellre kalla det ett tillväxtmål än ett produktionsmål.

– Jag tycker att det är alldeles utmärkt att man konkretiserar ett tillväxtmål i svenskt skogsbruk, säger Stefan Wirtén, skogsdirektör på Skogsindustrierna.

Det går en skarp skiljelinje mellan utredningens positiva bemötande från skogsbrukets företrädare och övriga remissinstanser. Utredaren har hänvisat miljömålsfrågorna till andra kommande utredningar. Men det betyder att utredningen inte levererar det som regeringen beställde, säger Jan Terstad vid Artdatabanken på Lantbruksuniversitetet.

– Vi tycker att utredaren inte har följt direktiven. Det står tydligt i direktiven att bilogisk mångfald ska belysas, och jag tycker att det är anmärkningsvärt att utredaren helt avstår från att lämna förslag, säger han.

Protester mot ändring av paragraf
Många som yttrat sig protesterar också mot förslaget att ändra portalparagrafen i skogsvårdslagen och kalla skogen för en ”förnybar resurs”.

Varken biologisk mångfald i skogen eller kulturminnen är en förnybar resurs på samma sätt som produktion av skogsråvara, påpekar både Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet.

Sammanfattningsvis innebär kritiken att utredningen ”Mervärdesskog” inte ger någon helhetsanalys över skogspolitikens två jämställda mål och de målkonflikter som kan finnas mellan produktion för energi och skogsindustri och naturvård.

Utredningen ger inte heller någon vägledning för Sveriges internationella åtagande att hejda förlusten av biologisk mångfald, enligt de många kritiska remissinstanserna.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se