Utredningskrav på gasledning i Östersjön

Innan företaget Nord Stream börjar bygga en gasledning genom Östersjön måste den utredas ur flera aspekter. Det anser flera remissinstanser. Bland annat gäller det påverkan på fisket och spridning av miljögifter.

Både länsstyrelsen i Blekinge och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, kräver att företaget Nord Stream ska presentera alternativa sträckningar för gasledningen.  SLU anser dessutom att man ska redovisa ett nollalternativ, alltså att inte bygga någon gasledning alls. Alternativa förslag måste för övrigt ingå i miljökonsekvensbeskrivningen, enligt Esbo-konventionen.

Lantbruksuniversitetet anser dessutom att man kan ifrågasätta hela projektet för en gasledning från klimatsynpunkt.  Både SLU och Energimyndigheten anser att gasledningen kan slå undan benen för planerad utbyggnad av vindkraft.

Går genom känsliga områden
Flera remissinstanser påpekar att gasledningen kommer att gå genom mycket känsliga områden i Östersjön. Fiskeriverket oroar sig för att ledningen ska gå nära eller rakt igenom de viktigaste lekområdena för torsk, både vid Gotlandsdjupet och Bornholmsdjupet.

Försvarsmakten uppmärksammar farorna med omfattande bottenarbeten, muddring och grävning i områden där det finns risk att stöta på gamla minor och stridsgas från andra världskriget.  Man bör överhuvudtaget undvika att försöka ta upp dessa gamla stridsmedel. Då är det bättre att spränga dem på plats. Men då stöter man på andra problem, enligt Försvarsmakten.

Det finns få vetenskapliga data om effekterna. En experimentsprängning, som gjorts av Försvarets forskningsinstitut, visar att all fisk inom en radie av 1,5 kilometer dödas omedelbart. Man vet också att tryckvågen kan spränga simblåsan hos fisk, orsaka blödningar i lungorna hos sjöfågel och däggdjur som sälar, skriver Försvarsmakten.

Fler svar väntas
Flera remissinstanser anser att man måste bedöma projektet utifrån havsmiljön i stort. Det handlar om inverkan på flora och fauna, risken för skador på fisket, klimatfrågan och risken för spridning av miljögifter i samband med anläggning av gasledningen.

Det var bara en tredjedel av remissinstanserna, som hade svarat när remisstiden gick ut på fredagen. Några svar väntas i början av nästa vecka.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se