EU-dom kan påverka svenska sparregler

Skattereglerna för pensionssparande kanske måste göras om. Det kan bli följden av dagens dom i EG-domstolen, där Danmark fick underkänt för sin ordning som liknar den svenska. Det danska systemet missgynnar pensionssparande utomlands, anser domstolen. ’

Det danska pensionssparandet bygger som det svenska på skatteavdrag när premien betalas in och skatt är pensionen betalas ut. Förutsatt att det sker i inhemska institutioner, vilket alltså EG-domstolen menar bryter mot principen om fri rörlighet och konkurrens.

På ett eller annat vis måste Danmark nu ändra skattereglerna. Om inget görs finns risken att stora delar av pensionssparandet flyttar till andra håll i EU.

– Vi är tvungna att reagera, säger skatteminister Kristian Jensen.

Väsentlig skatteintäkt
Men hur? Det är det för tidigt att svara på. Skatteintäkterna från pensionsutbetalningarna plus den femprocentiga skatt försäkringsbolagen årligen betalar på pensionskapitalets värdestegring är väsentliga för det danska offentliga välfärdssystemet.

Otänkbart alltså att bara sitta med armarna i kors om följden av dagens dom blir att danskt pensionssparande utvandrar till länder där danska staten inte kan driva in skatt på tänkt vis som hemma.

Ursprungligen drog EU-kommissionen nio länder inför domstolen på liknande grunder som i fallet Danmark, men sju av dem föll till föga och ändrade sina skattelagar.

Kan tvingas att ändra
Nu tvingas alltså Danmark göra detsamma. Ensam kvar står för ögonblicket Sverige, vilket finansminister Anders Borg kommenterar så här.

– Vi måste titta på vad EU:s dom betyder. Det finns stora likheter mellan det svenska och danska systemen, men det finns också skillnader.

Bör Sverige nu ändra på reglerna för privata pensions- och tjänsteförsäkringar så att man kan köpa sådana försäkringar i vilket EU-land som helst med bibehållen avdragsrätt?

– Vi får titta på vad det här betyder för de svenska reglerna och vi vet ju inte heller vad danskarna väljer att göra med sitt system. Danskarna har sagt att de måste titta på domen och överväga vilka förändringar som är nödvändiga.

Är det inte redan nu uppenbart att Sverige antagligen bryter mot den fria rörligheten för kapital?

– Om det hade varit uppenbart hade ju Danmark aldrig valt att driva den här processen till domstolen. Detta är en komplicerad juridik och det här ärendet har pågått under lång tid. Vi lovar att återkomma så skyndsamt som möjligt efter att ha granskat domen, säger Anders Borg.

Bengt Lindroth, SR:s Nordenkorrespondent
bengt.lindroth@sr.se

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se