Brister vid behandling av strokepatienter

Det finns klara brister i rehabiliteringen av patienter som har drabbats av stroke, visar en ny svensk studie. Den behandling patienter får efter sin första stroke varierar kraftigt mellan olika delar av landet och den lever inte upp till de riktlinjer som finns.

Många återfall skulle kunna undvikas om behandlingen bättre följde de senaste medicinska rönen, säger initiativtagaren till studien, överläkare Magnus von Arbin på Danderyds strokeenhet till Svenska Dagbladet.

Magnus von Arbin har gjort studien på 900 patienter som haft två omgångar stroke eller mer. De har alla vårdats på strokeenheterna på svenska sjukhus.