Ökat skyddsbehov i svenska skogen

En ny utredning diskuterar förslag om att förbjuda skogsbruk i mycket större områden än idag. Detta för att bevara den biologiska mångfalden. Idag kan miljömålen inte nås eftersom det planteras, gallras och fälls för mycket i skog som har höga naturvärden.

– Vi är mitt uppe i en process och vi har bett några forskare titta på skyddsbehovet och de har tagit fram en preliminär bedömning som vi bearbetar nu, säger Göran Enander, generaldirektör vid Skogsstyrelsen.

350 000 hektar skogmark skyddas
Skogsstyrelsens preliminära förslag går ut på att ytterligare 350 000 hektar produktiv skogsmark bör få ett formellt skydd och undantas från skogsbruk till år 2020.

Det ligger utanför dagens miljömål.

I dag är det bara en procent av skogen nedanför det fjällnära området, som har skydd i naturreservat och liknande medan tre procent är frivilligt avsatt.

Det räcker inte, säger en av de forskare, som har lämnat underlag till utvärderingen,

– På lång sikt, om man vill nå upp till den här ambitionsnivån att rädda arter, så behövs det ungefär tio procent, säger Per Angelstam, professor vid SLU i Skinnskatteberg.

Viktiga kriterier måste uppfyllas
Det finns en rad kriterier, som är viktiga när det gäller bevarande av arter och skogstyper.

– Det måste finnas arter som är typiska för fjällskog, ädellövskog, bokskog och granskog. Det måste finnas öar av varje livsmiljö som har tillräckligt god kvalitet och de måste vara tillräckligt nära varandra för att arter ska kunna röra sig däremellan, säger Per Angelstam.

Många arter av insekter, lavar och fåglar ställer specifika krav på sin livsmiljö. Det gäller både landskapets beskaffenhet och utsträckning.

– Den tretåiga hackspetten, som är en fågel som finns i våra barrskogar, behöver ha ett hemområde för ett par med ungar på cirka 100 hektar. Inom den här kvadratkilometern behövs det ungefär 15-20 kubikmeter död ved per hektar. Men i vårt brukade landskap har vi någonstans mellan två och fyra kubikmeter, säger Per Angelstam.

2,6 miljoner hektar får skydd
Om Skogsstyrelsens preliminära förslag blir det slutliga innebär det att 2,6 miljoner hektar skogsmark i Sverige skulle få ett skydd till år 2020.

För att säkra skogstyper och livskraftiga stammar av arter nedanför det fjällnära området är det ändå otillräckligt, enligt forskarna.

Därför behöver man på sikt restaurera skogar för att gynna den biologiska mångfalden.

Väcker diskussion
Inom skogsbruket kommer de här planerna att väcka mycket diskussion. Delar av skogsbruket har på senare tid krävt stopp för bildande av nya reservat.

– Vi har ett ansvar, liksom alla länder, att hejda utarmningen av den biologiska mångfalden som beslutades i Johannesburg. Vi ska ha två jämställda mål; produktions- och miljömål och ökade produktionsåtgärder tycker jag är rimligt att det följs av ökade miljöinsatser, säger Göran Enander, generaldirektör för Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsens utredning blir klar i slutet av september.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se