Misslyckad satsning på företagande

Statens satsning på att få fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund att starta egna företag är misslyckad. Den slutsatsen drar Riksrevisionen i en ny rapport där både den förra och den nuvarande regeringen får kritik.

– Man har inte undersökt särskilt för de här grupperna, hur man skulle kunna göra någonting, så att man i stället anpassar program som Nutek har. Så att man just tittar på hur man ska kunna ta tillvara på potentialen hos de här grupperna och funderar över hur ska vi kunna göra särskilda program för dem? säger riksrevisor Lennart Grufberg.

Riksdagen har bestämt att kvinnor och personer med utländsk bakgrund ska prioriteras när det gäller att få folk att starta eget företag.

Dåligt resultat
Riksrevisor Lennart Grufberg har granskat hur myndigheterna Nutek, Almi företagspartner och Arbetsmarknadsverket jobbat med de prioriteringarna i sina verksamheter. Det har inte gått så bra.

Både Almi och Nutek vänder sig till exempel ofta till tillverkningsindustrin och där finns inte så många kvinnor eller personer med utländsk bakgrund som vill starta eget.

Oklara regeringsbesked
En viktig orsak till att satsningar på de här grupperna inte lyckats är att regeringen, vare sig den förra eller den nuvarande, inte tydligt att sagt vad prioriteringarna innebär och därmed blir det svårt för myndigheterna att veta hur de ska göra prioriteringarna i praktiken.

– För att få ett genomslag måste man tydligt prioritera hur de här satsningarna på de här grupperna ska genomföras och i sådana fall måste man noggrant gå igenom programmen och ge i uppdrag åt myndigheterna att just anpassa programmen till de här grupperna, säger Lennart Grufberg.

De särskilda satsningar som staten finansierar och som enbart riktas till kvinnor och personer med utländsk härkomst spelar heller ingen större roll i det långa loppet, skriver riksrevisor Lennart Grufberg.  Dels är det små summor i det stora hela, dels riskerar verksamheter som får öronmärkta pengar att bli beroende av dem.

Virve Hedenborg
virve.hedenborg@sr.se

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se