Riksbanken var oenig om räntehöjning

Riksbankens direktion var oenig i beslutet att höja reporäntan vid bankens möte den 12 februari. Det framgår av protokollet från mötet, som publiceras på måndagen.

Det var höjningen från 4 till 4,25 procent som kallades oväntad och kritiserades av marknadens aktörer. Fyra av sex ville höja, två i Riksbankens direktion ville vänta och se.

Det var vice riksbankscheferna Lars Nyberg och Irma Rosenberg som reserverade sig mot beslutet och ville avvakta med en räntehöjning, och båda hänvisade till att osäkerheten i den internationella konjunkturen har blivit större sedan i höstas.

Irma Rosenbergs slutsats var, när den osäkerhet som hänger samman med den finansiella turbulensen och risken för svagare tillväxt i omvärlden och i förlängningen också i den svenska ekonomin vägs in, att det kan vara klokt att avvakta och låta räntan vara oförändrad.

Rosenberg ville dock, med hänsyn till de höga inflationsförväntningarna, inte helt avskriva möjligheten att räntan kan behöva höjas framöver, enligt protokollet.

Även Lars Nyberg ansåg att den svenska situationen med stigande inflation talade för en höjning medan den internationella konjunkturbilden talade för oförändrad ränta.

Nyberg anslöt sig till Rosenbergs uppfattning att reporäntan inte borde höjas nu, även om det mycket väl kan bli aktuellt med en höjning i en nära framtid, heter det i protokollet.

De båda reservanterna menade att tecken finns på att konjunkturen i den svenska ekonomin dämpas men tillväxten väntas fortfarande bli relativt god. Kostnadstrycket är högt, inflationen ligger över målet och inflationsförväntningarna har stigit både på kort och lite längre sikt.

Den inhemska utvecklingen talar därmed för att räntan bör höjas. Å andra sidan har osäkerheten om utvecklingen på de internationella finansiella marknaderna ökat sedan i december.

Med hänsyn till de risker det innebär för en betydligt svagare utveckling i omvärlden och därmed även i den svenska ekonomin ansåg Nyberg och Rosenberg att det fanns skäl att avvakta med en räntehöjning och lämna reporäntan oförändrad vid mötet, framgår det av protokollet.

Riksbankschefen Stefan Ingves sammanfattade diskussionen och konstaterade att bedömningen av konjunktur och inflationsutsikterna för den svenska ekonomin i stort sett var desamma som i december. Inflationen har stigit snabbt och fortsätter att vara hög det närmaste året.

Han fastslog att inflationstakten har dragits upp av högre priser på energi och livsmedel, men i botten ligger också ett högt kostnadstryck och inflationsförväntningarna har också stigit.

Stefan Ingves sade vidare att synen på hur reporäntan kommer att utvecklas framöver i stort sett var densamma som i december även om diskussionerna visar vissa nyansskillnader. Osäkerheten i bedömningen är dock stor.

Penningpolitiken måste ta hänsyn till olika motverkade krafter. Å ena sidan är inflationen och det inhemska kostnadstrycket högt. Å andra sidan finns risker förknippade med turbulens på de internationella finansiella marknaderna och en dämpad internationell konjunktur, enligt Stefan Ingves.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se