Dålig tillsyn av familjehemmen

Socialtjänsten på många håll i landet vet väldigt lite om hur de allt fler tonåringarna som placeras i familjehem har det. Tillsynen av familjehemmen varierar stort mellan kommunerna, visar en ännu inte färdig rapport.

Länsstyrelserna har granskat kommunernas tillsyn av familjehemmen, som en del av en större rapport till Socialstyrelsen. Rapporten ska vara klar om någon månad.

På många länsstyrelser finns nu en bild av hur kommunerna klarar sitt uppdrag.

I Västra Götaland granskades tillsynen vid elva kommunala socialförvaltningar. I fem av dem fann länsstyrelsen brister. Bland annat träffade barnen socialsekreteraren alltför sällan, säger Christine Ståhle vid länsstyrelsen.

– Det kan leda till att man inte vet vilka förhållanden barnen lever under, hur de har det i familjehemmet. Socialnämnden har ett ansvar. Nämnden har placerat barnet, så den har åtagit sig att följa barnet och se till det får en bra uppfostran och utveckling, att det går bra för barnet, att det får den hjälp det behöver i skolan och i kontakten med anhöriga, säger Christine Ståhle

Exempel på andra brister är att barnen placerats i familjehem i andra kommuner som inte meddelades om detta och att barnen placerades innan familjehemmens lämplighet var utredda.

I Västernorrland rapporterar länsstyrelsen att barnen i vissa fall inte kommit till tals. I ett fall dröjde det tre och ett halvt år mellan socialsekreterarens samtal med barnet.

Lagen säger att socialnämnden ska få en rapport varje halvår om hur barnet har det i familjehemmet.

Gunilla Westerdahl, vid länsstyrelsen i Uppsala län, har också sett flera exempel på att barnen alltför sällan får träffa en socialsekreterare. Hon tror att det är flera orsaker som ligger bakom kommunernas dåliga tillsyn.

– Ibland kan man fundera över om socialtjänsten känner till hur man ska följa upp barn i familjehem, trots att det är väldigt noga reglerat i lagen. Socialsekreterarna kanske inte känner till hur en vårdplan ska utformas. Ibland kan det handla om att det är stor omsättning på personal, säger Gunilla Westerdahl.

Annika Digréus
annika.digreus@sr.se