Fortsatt få jobb för invandrare

Invandrare har fortfarande betydligt svårare att få jobb än infödda svenskar. De senaste åren har trenden ändå börjat vända, enligt en rapport från Integrationsverket. Men arbetsgivare och fack är fortfarande för dåliga på att ta tillvara invandrarnas kompetens.
Sedan 1997 har andelen invandrare som har jobb ökat år från år. Det ser man hos Integrationsverket som ett bevis på att integrationspolitiken åtminstone delvis varit lyckad under senare delen av 90-talet. Men sammantaget är bilden ändå mörk. Att få in nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden är det som idag har högsta prioritet för att komma åt problemet med arbetslösheten bland invandrare. Statistiken visar att knappt hälften av de invandrare som bott i Sverige i upp till fyra år hade jobb förra året. För att öka den andelen föreslås en rad åtgärder. Andreas Carlgren är generaldirektör på Integrationsverket: – Arbetsplatsförlagd introduktion är ett sätt. Se till att arbetsmarknadens parter får fram avtal för att det ska finnas praktikplatser eller att man har särskilda arbetsmarknadsåtgärder. Att man är mycket snabbare att jämföra utbildningar som du har med dig när du kommer hit. Det är några sådana förändringar där vi nu mycket kraftfullt går vidare med jobbet och ser till att de som är ansvariga för de här områdena också gör sitt jobb. Men hindren är fortfarande många, enligt Intergrationsverket. Diskriminering förekommer i stor utsträckning fortfarande, där invandrare med god utbildning och kompetens får stå tillbaka på arbetsmarknaden till förmån för svenskar. Och även om situationen sett ljusare ut på senare år kan Andreas Calrgren inte svara på om det berott på den allmänna uppgången i ekonomin eller på integrationspolitiken: – Det finns väldigt mycket kvar att göra och som helhet ser vi mycket negativa mönster också. Men vi ser också att insatserna faktiskt lönar sig, det går att åstadkomma en förändring. Men tyder inte siffrorna också på att det är den ekonomiska utvecklingen och inte integrationspolitiken i första hand som är avgörande? – Det går inte att säkert säga vad som är det ena eller det andra och poängen är ju med integrationspolitiken att det är ju inte en egen liten sektor, utan den är just en del av till exempel den ekonomiska utvecklingen, en del av näringspolitiken, en del av arbetsmarknadspolitiken. Så det här hänger ihop.
Magnus Thorén