Djurförsök utan tillstånd undersöks

Karolinska Institutet, KI, har avstängt en av sina forskare från arbete med försöksdjur, sedan man upptäckt att han gjort plågsamma försök på råttor utan tillstånd. Forskaren och hans medarbetare ville studera hur läkningen av benbrott hos råttor går till, berättar Jan Carlstedt Duke, dekanus vid Karolinska Institutet.
- Det är operativa ingrepp, när det gäller själva benbrottsmodellen, som genomförs under narkos, och sedan fixeras benbrottet så att det blir mindre obehag för djuren. - Sedan har man kombinerat detta med andra ingrepp, för att påverka nervsystemet, som kan ha inneburit en ökad påverkan för djuren, säger Jan Carlstedt Duke. Har de här försöken varit smärtsamma för djuren? - Vi kan inte utesluta att dessa ingrepp har orsakat ökat lidande, svarar Jan Carlstedt Duke. Enligt Jan Carlstedt-Duke kan forskningen leda fram till viktig kunskap om hur benläkning går till, kunskap som kan hjälpa människor i framtiden. Men enligt djurskyddslagens andra paragraf ska djur som används för vetenskaplig forskning inte utsättas för onödigt lidande eller sjukdom, och den som genomför djurförsök måste ha tillstånd från djurförsöksetisk kommitté. I det aktuella fallet saknades tillstånd och enligt Jan Carlstedt Duke är förtroendet för forskaren nu ifrågasatt. - Det som har hänt har kraftigt minskat vårt förtroende för honom när det gäller djurförsök, och därför har vi avstängt honom från djurförsöksverksamhet för framtiden. - Vi har också haft anledning att se över den forskningsverksamhet som finns, så att man inte tillåter liknande händelser i framtiden, säger Jan Carlstedt Duke, dekanus för forskning vid Karolinska Institutet.
Anna Larsson
Fotnot Den anklagade forskaren har valt att avstå från kommentar.