Fler rovfåglar men färre lärkor i Sverige

Gäss och rovfåglar ökar i Sverige, medan lärkor och vissa våtmarksfåglar minskar. Det visar den största och mest ingående analysen hittills av Sveriges cirka 250 häckande fåglerarter.

Det är framför allt jordbrukslandskapets fåglar, som minskar, men även fåglar knutna till skogen, säger professor Åke Lindström, som har lett undersökningen, som är beställd av Naturvårdsverket.

– Efterhand som jordbruket och skogen har blivit allt intensivare och likriktat så får fåglarna i de områdena det svårare.

Grågås, trana, havsörn och fiskljuse är fågelarter som ökar i Sverige. För rovfåglarna handlar det om minskade miljögifter, utfodring och andra åtgärder, som gör att de återhämtar sig. Enkelbeckasinen, som ljuder med sina svirrande stjärtpennor, har börjat komma igen efter att ha legat på en låg nivå.

Men jordbrukets fåglar: Lärkor, gulsparv, sydlig gulärla, näktergal har svårt att hävda sig i det moderna jordbrukslandskapet. Och fåglar som är helt knutna till fjällen minskar av oförklarliga skäl, säger Martin Green, Lunds universitet.

– Där har vi en hel del olika arter som det inte har gått så bra för, alltifrån rovfåglar som till exempel fjällvråk till änder som svärta och bergand och en ganska långflyttande småfåglar som berglärka, snösparv, blåhake och rödstrupig piplärka.

Blåhaken är en karaktärsfågel för fjällbjörkskogen uppe vid trädgränsen. Den tillbringar vintern i Sydostasien och varför den och andra fjällfåglar minskar vet man inte, säger Martin Green.

– Framförallt när det gäller de här småfåglarna som jag nämnde, däribland blåhaken, känner vi inte alls till vad som kan vara anledningarna.

Forskarna betonar att både granåkrar och veteåkrar missgynnar fågelfaunan. Blandskog med både barrträd och lövträd, en mosaik i odlingslandskapet är vad som krävs, säger Åke Lindström.

– Variation är ett nyckelord som vi vill trycka mycket på. Det ska finnas både betesmark, lite åkermark gärna buskridåer, stenrösen och öppna diken där olika typer av fåglar kan finna sina livsmiljöer. Tittar vi på skogen vill vi se mer lövinslag i barrskogen. Vi vill att man lämnar kvar fuktiga partier där fåglarna ofta trivs, säger Åke Lindström.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se