Mycket torsk är för liten för att fångas

En stor del av torsken i Östersjön är alldeles för liten för att fångas. Den ligger långt under minimistorleken på 38 milimeter. Det visar en preliminär rapport från Fiskeriverkets havsfiskelaboratorium, som bygger på provfiske i Östersjön.
– Det befäster det mönster vi tror att vi har sett förut så att säga med att det är ett fåtal årsklasser som finns i Östersjön, och den nya årsklassen som verkar vara på gång verkar ju inte hjälpa till att stärka upp beståndet, säger Fredrik Arrhenius som är laborator och chef för havsfiskelaboratoriet. Ni har konstaterat här att fisken är generellt sett väldigt liten, vad betyder det? – Fisken är under lekmogen, den har inte haft möjlighet att leka en gång. Rapporten konstaterar att fisktillgången är långt under säkra gränser. Den totala mångden fisk är för liten – en stor mängd småtorsk tas upp i trålarna och dör. Det finns bara ett fåtal torskar, som är över 50 centimeter, och för det mesta har inte ens de torskar som uppfyller minimimåttet på 38 centimeter hunnit leka, säger Fredrik Arrhenius. Mängden torsk, som kan leka krymper: – Mängden fisk som ska reproduceras och bli en ny avkomma och det ska bli nya åldersklasser i framtiden, den är inte stor i dagsläget och det här är ju en balans man måste försöka få ihop. Resultat av provfiske ska sammanställas Innan man får en fullständig bild ska sex länders provfiske sammanställas. Åtgärder som nu diskuteras med EU-kommissionen är att förbjuda den typ av trålar som inte släpper ut, utan tar kål på småtorsken. Man diskuteras också att tidigarelägga och förlänga det ordinarie sommarstoppet för torskfiske. Frågan är om då det skulle hjälpa upp beståndet. – Ett förlängt sommarstopp ser jag skulle hjälpa torskbeståndet att växa till så att man kommer till en större storlek, och också vikt på fisken som gör att inte lika många fiskar behöver tas upp i längden, säger Fredrik Arrhenius.
Ingrid Gustavsson