Vård till papperslösa splittrar regeringen

Regeringen är splittrad i frågan om vilken vård gömda flyktingar och papperslösa bör ha rätt till. Flera landsting är kritiska till dagens regler och har därför skrivit egna generösare riktlinjer. Häromdagen föreslog chefläkarna i Stockholms läns landsting att man bör erbjuda papperslösa både vissa cancerbehandlingar och mödravårdskontroller.

– Skillnaden mellan att komma in akut till en förlossningsavdelning med en graviditet som ingen medicinsk personal har tittat på, där det inte finns några blodprover tagna, inget blodtryck taget tidigare, där ingen vet om kvinnan eventuellt har smittsamma sjukdomar, och att komma in med en kontrollerad graviditet är oerhörd. Risken för komplikationer är så oerhört mycket mindre, säger läkaren Peter Rönnerfalk.

Enligt dagens regler har papperslösa och gömda rätt till det som kallas för omedelbar vård, det vill säga akut vård, och den sjuke har inte heller rätt att få vården subventionerad.

Men chefläkarna i Stockholms läns landsting tycker att det är orimligt för sjukvårdspersonalen att i alla lägen avgöra vad som är att betrakta som omedelbar vård.

– Det är till exempel svårt att bedöma det omedelbara behovet vid sjukdomar som på rätt kort sikt kanske leder till kroniska skador eller till och med förkortande av livet, säger Peter Rönnerfalk.

Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har redan valt att ge viss annan vård än bara akutvård till papperslösa och gömda, och liksom Region Skåne och landstiget i Jönköping har man också bestämt att patienten ska slippa betala fullt ut för vad en operation eller ett vårdbesök kostar, vilket även chefläkarna i Stockholm föreslår.

Frågan om vilken vård den här gruppen bör få är en besvärlig fråga för regeringen. Kristdemokraterna och folkpartiet vill ha generösare regler, medan moderaterna och centerpartiet inte vill det.

Samtidigt som det skissas på direktiv till en utredning på socialdepartementet, kan inte socialminister Göran Hägglund säga om det faktiskt blir någon utredning.

– Nej, det kan jag inte svara på idag, men jag tycker att det är rimligt att vi diskuterar detta och att vi gör vårt yttersta för att faktiskt kartlägga läget och se hur situationen är för de här personerna, inte minst i ljuset av den kritik som vi har fått från internationellt håll, säger han.

Sverige har fått kritik från FN-rapportören Paul Hunt för att inte papperslösa får mer generös vård.

Men Gunnar Axén, moderat ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott, tycker att kritiken är oberättigad.

– De som är gömda, alltså de asylsökande som har fått avslag på sina ansökningar men som olovligen är kvar i Sverige, och papperslösa, alltså personer som inte har sökt asyl i Sverige, de vistas ju olovligen i Sverige och har i dag rätt till omedelbar hälso- och sjukvård. Det får man inte neka dem.

– Vi tycker att detta handlar om personer som är i Sverige utan att ha rätt till det och att vi går tillräckligt långt i vad vi bör erbjuda i form av hälso- och sjukvård för de personerna, säger Gunnar Axén.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se