Staten tvingas låna mer än beräknat

Statens utgifter kommer bli större än inkomsterna under 2003. Det kommer att bli nödvändigt att låna mer pengar än vad regeringen tidigare räknat med för att för att få budgeten att gå ihop.
Samtidigt som statens utgifter ökat, inte minst kostnaderna för sjukförsäkringarna, sviktar nu också statens skatteinkomster. Framför allt sjunker inkomsterna från skatt på reavinster i samma takt som aktiebörsen rasat de senaste åren och skatteinkomsterna från företagens vinster planat ut efter att ha ökat kraftigt under den tidigare högkonjunkturen. Grovt sett betyder det här att när finansdepartementet räknar med att det blir ett minus på 25 miljarder statsbudgeten i år och att staten återigen måste låna pengar och att statsskulden växer. Att det blir så kommer inte som någon större överaskning. Det statliga ekonomistyrningsverket har redan pekat på den här utvecklingen och att det inte heller är ett tillfälligt minus under 2003. Ännu större underskott framöver Nästa år kan det bli ännu större underskott i statens budget. Det finns beräkningar som pekar på att statskulden kan komma öka med ytterligare 40 till 50 miljarder kronor. Delvis beror det här på att tidagare överföringar från de allmänna pensionsfonderna till statens budget är på väg att ebba ut. Från 13 miljarder i år till 4 nästa år för att vara helt borta efter 2005. De förhoppningar som återstår för regeringen när det gäller att pressa ner ett underskott i budgeten är dels hårdare besparingar i utgifterna under budgetförhandlingarna, dels att statliga verk och myndigheter självmant ändrar sitt beteende och ransonerar sina utgifter. Därutver är frågan om regeringen vågar räkna med att sjuktalen och dess kostander brukar sjunka under en lågkonjunktur.
Christer Hillbom