Datainspektionen ska inspektera FRA

Efter klagomål från tre personer ska Datainspektionen göra en inspektion hos Försvarets Radioanstalt, FRA. I klagomålen beskrivs hur vissa personuppgifter ska ha samlats in och behandlats av FRA.

Datainspektionen har beslutat att göra en granskning för att se om FRA brutit mot lagen.

Datainspektionen har sekretessbelagt delar av ärendet med motiveringen att det gäller svensk underrättelseverksamhet och att uppgifter om enskilda personer finns i de klagomål som lämnats in.