Begränsad sponsring av högskolor

Sponsring, det vill säga ekonomiskt stöd från till exempel företag, är en marginell företeelse på landets högskolor och universitet.
Det visar en kartläggning som högskoleverket har gjort på regeringens uppdrag. Två tredjedelar av de tillfrågade lärosätena arbetar inte aktivt för att få sponsring och endast fem lärosäten uppger att de blivit sponsrade i miljonklassen. En förklaring är att man inte tror att det finns någon större marknad för sponsring till högskolor och att man inte anser att det är värt att lägga ner arbete på det. En annan anledning är rädsla för att det skulle hota den akademiska integriteten, men inga lärosäten uppger att de i praktiken har haft några sådana problem. I enkäten framgår också att sponsringen varit i princip konstant under de senaste tio åren på majoriteten av högskolorna, bara tre lärosäten anger att sponsringen har ökat under den perioden.