Regeringen utreder företagshälsovården

Regeringen ska låta utreda ett antal frågor som rör företagshälsovården.
Utredningen ska bland annat se över hur den ska organiseras och också undersöka om det behövs en obligatorisk skyldighet för arbetsgivaren att tillhandahålla företagshälsovård. Dessutom ska utredningen se över hur den särskilda kompetens som finns inom företagshälsovården bättre kan utnyttjas vid sjukskrivning och rehabilitering.