Straffsystemet ska bli mer flexibelt

En statlig utredning ska undersöka om det går att införa nya typer av straff för brottslingar, så att systemet blir mer flexibelt. Ett nytt, möjligt straff är villkorligt fängelse som innebär att domstolen direkt slår fast vilket fängelsestraff som brottslingen får avtjäna om han bryter mot lagen igen.

Idag kan en person dömas till villkorlig dom i kombination med till exempel böter eller samhällstjänst. Det innebär att om personen under en prövoperiod missköter sig eller begår nya brott, kan en domstol åter ta upp fallet och döma personen till fängelse. 

Men hur hårt straffet blir går inte går inte att säga i förväg. Med den nya påföljden villkorligt fängelse som nu ska utredas, skulle den dömda direkt veta vilket straff han eller hon får, om de bryter mot lagen igen. 

– Det blir väldigt klart att det som man dömts för faktiskt motsvarar ett väldigt allvarligt straff om man inte fullföljer mer alternativa program som domstolen kan ha dömt ut. Men min grundidé är ändå att vi ska ha straff som motsvarar vad som är rimligt för det brott man begått. Och så vill jag att vi ska jobba med att utveckla nya modeller, säger justitieminister Beatrice Ask. 

Enligt Beatrice Ask finns flera fördelar med systemet. I dag måste domstolen ta upp fallet igen och slå fast en fängelsetid, om någon som är dömd till villkorlig dom begår ett nytt brott. Det är något som tar både tid och resurser. 

Dessutom kan domstolar oftare våga döma till exempelvis samhällstjänst eller någon behandling, om det ändå finns ett tydligt straff om villkorligt fängelse i botten. 

Utredaren ska också se om samhällstjänst och fotboja kan bli ännu vanligare straff. Och annan form av elektronisk övervakning och anmälningsskyldighet kan bli nya alternativ för domstolarna när de förkunnar sina domar. Dessutom kan fler former av ekonomiska straff än böter bli aktuella. 

– Det är ju ofta pengar som gör att människor begår brott. Det är en variant. Sedan tror jag på olika modeller där man låter människor rätta till eller gottgöra när man har förstört eller åsamkat något. Där finns det mer att göra, säger Beatrice Ask. 

Utredningen kommer att bli klar först efter valet nästa år, så det blir nästa regering som får ta hand om resultatet. 

Den borgerliga regeringen arbetar just nu med skärpa straffsatserna för de grövsta brotten. En ny utredning om fler alternativ till fängelse kan då tona ner bilden av en regering som bara vill ha tuffare tag. 

– Också människor som begår brott är människor, och de kan rätta upp sina liv om de får rätt stöd och coachning. Det är därför vi jobbar med innehållet i påföljderna och också påföljdsalternativ, säger justitieminister Beatrice Ask. 

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se