"Privat vård hot mot forskning"

Att vården privatiseras allt mer är ett hot mot både forskningen och patienterna då man inte i efterhand kan kolla i gamla journaler, menar en forskare. Anledningen är att journaler hos privata vårdgivare inte sparas längre än tio år.

– För forskningen innebär det ett hot. Det material vi har blir mycket mindre, de slutsatser man kommer att kunna dra blir mer komplicerade och mindre väl underbyggda. Det är ett reellt hot som jag ser det, säger Maria Björk som är doktorand i idé och lärdomshistoria på Uppsala universitet till Ekot.

Idag bevaras alla journaler som kommer från den offentliga vården. Men den privata vården har inte samma skyldigheter. I den offentliga vården är patientjournalen en allmän handling som skyddas av offentlighetsprincipen och arkivlagen. Och flera forskare använder sig av landstingsarkiven för att få fram information till sina avhandlingar.

Men när vården privatiseras skyddas inte längre journalerna av offentlighetsprincipen, mycket av materialet går förlorat efter några år och patienten kan inte gå tillbaka och läsa om sina sjukdomar i efterhand. Hur många patientjournaler det handlar om är svårt att säga.

Men i Stockholm där privatiseringen kommit längre än på många andra håll i landet, finns en större risk att patientjournalerna inte bevaras. Maria Björk, som i dag lyfter fram frågan på DN debatt, vill se en ändring av lagen.

– Det material som kommer från verksamheter som betalas av skattemedel, det gäller 98 procent av vården i Sverige även den vi kallar privat, bör falla inom samma lagstiftning, säger Maria Björk.

Matilda Hector
matilda.hector@sr.se