Granskning:

Dålig kommunikation ger sämre äldrevård

Stödinsatser till äldre patienter som skrivs ut från sjukhus försenas på grund av dålig kommunikation mellan landsting och den kommunala vården. Det visar en granskning av vårdplaneringen i Västra Götaland och Halland, som Socialstyrelsen gjort tillsammans med Länsstyrelsen.

– Det kan leda till att insatser försenas, rehabiliteringsinsatser blir inte gjorda, hjälpmedel blir inte beställda och det går tid innan man får fram information att patienten behöver en viss rehabiliteringsinsats, säger Carina Forsberg, enhetschef på Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Göteborg.

Socialstyrelsen har tillsammans med Länsstyrelsen granskat rutinerna för hur man samordnar vårdplaneringen i de fyra kommunerna; Halmstad och Varberg i Halland samt Mariestad och Kortedala i Göteborgs stad i Västra-Götaland.

I Halmstad och Varberg följer man till mycket stor del Socialstyrelsens föreskrifter när det gäller att planera vården vid utskrivning av äldre patienter och kommunikationen mellan landstinget och den kommunala vården fungerar bra. Men däremot har Mariestads kommun och stadsdelsnämnden i Kortedala i Göteborgsstad många brister i sina rutiner.

Exempelvis saknas beskrivning av insatser som rör medicinska åtgärder och behandlingar i de vårdplaner som finns i Kortedala.

Men Carina Forsberg vill inte direkt säga att dess två kommuner i Västra Götaland bryter mot lagen.

– Man följer ibland inte sina egna rutiner och ibland saknas rutinerna helt. Jag tycker att det är allvarligt, mycket allvarligt. Därför att det här är en utsatt och skör patientgrupp.

I granskningen har Socialstyrelsen också upptäckt att det inte framgår i Kortedalas och Mariestads rutiner att personal med rätt kompetens att bedöma patientens behov ska delta i vårdplaneringen.

Och i Mariestad följer man inte heller upp om den personal med kompetens som utsetts, verkligen kallas och deltar i vårdplaneringen, vilket får konsekvenser enligt Carina Forsberg.

– Det andra problemet är just kompetensen vid vårdplanering av patienter som behöver hälso- och sjukvårdsinsatser även i hemmet. Om det är så att du har behov av sjukgymnastik, då kan den delen saknas i vårdplanen. Om det är så att en patient behöver rehabilitering så finns den då inte i vårdplanen, säger Carina Forsberg.

Socialstyrelsen och Länsstyrelsens gemensamma verksamhetstillsyn i Halland och Västa Götaland bygger på intervjuer med ansvariga, enkät till personal och patienter samt besök på sjukhus och granskning av dokumentationen.

Men Carina Forsberg kan inte säga varför vårdplaneringen fungerar bättre i Halland jämfört med Västra Götaland.

– Man skulle säkert hitta samma problem i fler kommuner. Men jag skulle också kunna tänka mig att man hittar kommuner där det funkar väldigt bra.

Zana Schiroyi
zana.schiroyi@sr.se